ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2556)

บรรยาย เรื่อง Information Repackaging และเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ให้กับ Ms.Kezang Deki ผู้ร่วมอบรมหลักสูตร Library Management จากประเทศภูฏาณ
วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข