ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหนังสือที่ระลึกอันทรงคุณค่าต่าง ๆ
จากตัวแทนจากสถานฑูตแห่งสาธารณรัฐตุรกี (Embassy of the Republic of Turkey)
(จำนวน 76 รายการ 104 เล่ม )
วันที่ 25 เมษายน 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)