ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2556)

คณะบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ และงานสารสนเทศฯ
ในเรื่องการจัดการความรู้ หัวข้อความเป็นมาของกิจกรรม KM รูปแบบหรือแนวทางการจัดกิจกรรม KM
วิธีการส่งเสริมกิจกรรม KM ตามเกณฑ์ของ สกอ. และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้เข้าศึกษาดูงาน
วันที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 13.00-15.00 น. ณ. ห้อง K 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์