ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2556)

บรรยายประกอบรายวิชา SCID516 Biostatistics

วันที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์