ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2556)

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X5 รุ่นที่ 46 วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์