ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมพาพันธ์ 2556)

บรรยายประกอบรายวิชา ILSE606 : Mini Project Research in Science, Mathematics and Technology Education
หัวข้อ Tool for Detecting Plagiarism in Research
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์