ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2556)

ศูนย์บริจาคหนังสือฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี และหอสมุดศิริราช (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
ได้ร่วมโครงการบริจาคปฏิทินและสมุดบันทึกประจำปี 2556 ได้แก่ ปฏิทินตั้งโต๊ะ จำนวน 820 เล่ม ปฏิทินแขวน จำนวน 507 เล่ม และสมุดบันทึกประจำวัน จำนวน 702 เล่ม
นำไปมอบให้แก่ อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ณ บริษัท เผ่าทองและเพื่อน จำกัด

วันที่ 17 เมษายน 2556 ณ บริษัทเผ่าทอง ทองเจือ และเพื่อนจำกัด