ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2556)

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X5 รุ่นที่ 45
วันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์