ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับหนังสือ
จากนางสาวรินทร พรมดา นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
เพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในรายวิชาตามหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข