ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2556)

คณะบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
เพื่อศึกษางานในส่วนของกลุ่มเป้าหมาย แนวคิดการออกแบบ (Conceptual Ideas) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การจัดสรรพื้นที่ในการให้บริการ (Space Allocation) และการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ
วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล