ภาพข่าวและกิจกรรม (กันยายน 2556)

อบรมการปรับปรุงเว็บไซต์ ให้กับเว็บมาสเตอร์ภาควิชาเภสัชวิทยา
โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver , Adobe Photoshop และ Filezilla เพื่อปรับปรุงข้อมูลของเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันต่อไป
วันที่ 24 กันยายน 2556 ณ เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์