ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2556)

คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ร่วมเป็นวิทยากร โครงการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (HR share and show) ครั้งที่ 1/2556
วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ .ศ.  2556 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล  โอสถานนท์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี