ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมพาพันธ์ 2556)

คณะบุคลากรและผู้บริหาร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการวิจัย ในเรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานเพื่อการรวบรวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข