ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2556)

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมระบบจัดการองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาระบบ KM และ คณาจารย์และทีมงานจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Happy Work Place (โครงการเสริมสร้างองค์การสุขภาวะ) วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล