ภาพข่าวและกิจกรรม (มกราคม 2556)

บรรยายประกอบรายวิชา SCAN 604 : Current Topics in Cellular and Structural Biology
หัวข้อ "How to write a scientific paper using EndNote" สำหรับภาควิชากายวิภาคศาสตร์

วันที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์