ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษจิกายน 2556)

บรรยายเรื่อง การประเมินคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ: ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โครงการอบรมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9:00-12:00 น. ณ ห้อง Conference Room  อาคาร TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ