ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2556)

นายอภิชัย อารยะเจริญชัย เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสู่ความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิต
โดยสำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ กรมสุขภาพจิต