ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2556)

บรรยายรายวิชา SCCH339 : Physical Chemistry Laboratory II
โดย ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์
วันที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส