ภาพข่าวและกิจกรรม (มีนาคม 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับวารสารและนิตยสารจาก
ห้องสมุดองค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรมพร้อมผู้แทนห้องสมุด ( จำนวน 80 รายชื่อ)
วันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)