ภาพข่าวและกิจกรรม (เมษายน 2556)

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสาร"
โดย คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล   จัดโดย กองทรัพยากรบุคคล
วันที่ 11 เมษายน 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 201 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล