ภาพข่าวและกิจกรรม (พฤษจิกายน 2556)

การอบรม หัวข้อ LWW Basic Science – The new e-Library of authoritative textbooks and resources across Medical Sciences! วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล