ภาพข่าวและกิจกรรม (มิถุนายน 2556)

อบรมโปรแกรมการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสังคมศาสตร์
จัดโดย งานบริหารและธุรการ
วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 07.00-19.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์