ภาพข่าวและกิจกรรม (กุมพาพันธ์ 2556)

อบรมการวาดภาพวิทยาศาสตร์ Sci IIlus
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์