ภาพข่าวและกิจกรรม (กรกฎาคม 2556)

อบรมการประเมินคุณภาพผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วิทยากร คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)