ภาพข่าวและกิจกรรม (สิงหาคม 2556)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้รับเอกสารเผยแพร่ชื่อ "การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยในชนบท : หนังสือเฉพาะเด็ก" จาก
บริษัท EDF (a European Energy Company base in France)
เพื่อสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมให้แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขต่อไป (จำนวน 1,200 เล่ม )
วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง P116 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)