ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

0

ครั้งที่ 15/2561

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,500 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,600 เล่ม ให้แก่วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อสนับสนุนโครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ในโรงเรียนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น ปีที่ 10 ณ โรงเรียนบ้านเขากระแต กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 14/2561

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,800 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม ให้แก่โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน อันเป็นแหล่งค้นคว้าและส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียน เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 13/2561

วันที่ 27 เมษายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,300 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,400 เล่ม ให้แก่โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 12/2561

วันที่ 19 เมษายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 2,100 เล่ม และวารสาร จำนวน 400 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,500 เล่ม ให้แก่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของนิสิตระดับอุดมศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 11/2561

วันที่ 30 มีนาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,800 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,900 เล่ม ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองยาง จังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 10/2561

วันที่ 30 มีนาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 360 เล่ม และวารสาร 40 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 400 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนบ้านควนเลียบ จังหวัดตรัง เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น

0

ครั้งที่ 9/2561

วันที่ 30 มีนาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 570 เล่ม และวารสาร 70 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 640 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 8/2561

วันที่ 30 มีนาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 610 เล่ม และวารสาร 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 710 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงในอนาคต และนำไปวางแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป

0

ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 12 มีนาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,300 เล่ม และวารสาร จำนวน 300 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,600 เล่ม ให้แก่โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบต่อไป

0

ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 480 เล่ม และวารสาร 30 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 510 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนพิการ สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งความรู้สำหรับคนพิการภายในศูนย์ฯและประชาชนในชุมชนต่อไป