ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

0

ครั้งที่ 23/2561

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,200 เล่ม ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนโครงการ “ห้องสมุดพี่ให้น้องปีที่ 12” ที่จะนำหนังสือที่ได้รับบริจาคไปมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดบ้านหมี่ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 22/2561

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,000 เล่ม ให้แก่สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนโครงการ Design Build Construction 2018 ที่จะนำหนังสือไปมอบให้นักเรียนและคนในชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหินวัว จังหวัดระนอง เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 21/2561

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,200 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,400 เล่ม ให้แก่โรงเรียนสิรินคริสเตียน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน อันเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 20/2561

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,200 เล่ม ให้แก่โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนและฟื้นฟูแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย ช่วยส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายการศึกษา เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 19/2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 470 เล่ม และวารสาร 30 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 500 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนวัดไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 18/2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 380 เล่ม และวารสาร 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 400 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนรัศมีอิสลามวิทยา จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในชุมชนและโรงเรียนสืบไป

0

ครั้งที่ 17/2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 450 เล่ม และวารสาร 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 500 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนบ้านท่าสำราญ จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 16/2561

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,200 เล่ม ให้แก่ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมสู่โรงเรียนในชุมชุน ณ โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) อำเภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 15/2561

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,500 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,600 เล่ม ให้แก่วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อสนับสนุนโครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ในโรงเรียนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น ปีที่ 10 ณ โรงเรียนบ้านเขากระแต กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 14/2561

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,800 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม ให้แก่โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน อันเป็นแหล่งค้นคว้าและส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียน เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป