ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

มอบหนังสือสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหลักห้า

ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,220 เล่ม และวารสาร จำนวน 280 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,500 เล่ม แก่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหลักห้า จังหวัดสมุทรสาคร นำหนังสือเข้าห้องสมุดของเทศบาล เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ รวมทั้งสนับสนุนการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองแก่เด็ก เยาวชน และผู้อื่นในชุมชนที่สนใจ

มอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ แก่ห้องสมุดโรงเรียนสุโขทัย

ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ จำนวนทั้งสิ้น 400 เล่ม แก่ห้องสมุดโรงเรียนสุโขทัย (โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ ณ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน การเรียนการสอน สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงกับคณะวิทยาศาสตร์ พื้นที่เขตพญาไทและบริเวณใกล้เคียง รวมถึงเพื่อตอบสนองค่านิยมองค์กรของคณะ “S Society ใส่ใจสังคม”

มอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ แก่ห้องสมุดโรงเรียนสัมมาชีวศิลป

ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ จำนวนทั้งสิ้น 400 เล่ม แก่ห้องสมุดโรงเรียนสัมมาชีวศิลป (โรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ตั้งอยู่ ณ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน การเรียนการสอน สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงกับคณะวิทยาศาสตร์ พื้นที่เขตพญาไทและบริเวณใกล้เคียง รวมถึงเพื่อตอบสนองค่านิยมองค์กรของคณะ “S Society ใส่ใจสังคม”

เปิดรับบริจาคหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน

“เวลาแห่งการแบ่งปันกลับมาอีกครั้ง” เชิญชวนทุกท่านบริจาคหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน (อนุบาล-มัธยมศึกษา) อาทิ หนังสือแบบเรียนหลักสูตรปัจจุบัน (ตั้งแต่หลักสูตร พ.ศ.2551-ปัจจุบัน) หนังสือเสริมทักษะ หนังสือภาพ นิทาน วรรณกรรมเยาวชน นวนิยาย ฯลฯ ที่มีสภาพดี ไม่ผ่านการขีดเขียน สะอาด พร้อมใช้งาน เพื่อส่งต่อให้เยาวชนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ เริ่ม 2 พ.ค. 65 บริจาคด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารฯ ชั้นหนึ่ง ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับบริจาคเฉพาะ วันจันทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 13.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)...

มอบสิ่งพิมพ์ให้สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,600 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,700 เล่ม แก่สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อนำไปร่วมโครงการศึกษาพัฒนา ครั้งที่ 14 และโครงการความรู้สู่น้อง ครั้งที่ 18 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

มอบหนังสือแก่ร้านสตาร์บัคส์

ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือเรียน หนังสือนวนิยาย หนังสือสำหรับเด็ก และพ็อกเก็ตบุ๊ค จำนวน 555 เล่ม แก่ร้านสตาร์บัคส์ สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับเด็กและผู้ด้อยโอกาส ภายใต้การดูแลของมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กและผู้ด้อยโอกาสในมูลนิธิฯ

งดรับบริจาคหนังสือ

งดรับบริจาคสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์การเรียนเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ของดรับบริจาคสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์การเรียน ทุกช่องทางและทุกกรณี เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย #เหตุผลและความจำเป็น 1. เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 2. เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการได้ 3. หากพัสดุไปรษณีย์ไม่มีผู้รับ จะถูกส่งคืนไปยังผู้ส่ง อาจมีค่าใช้จ่ายในการส่งคืน และยังมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 #ติดตามข่าวสาร หรือ #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม – Facebook Fanpage : StangDonation – E-mail: pittawat.dar@mahidol.ac.th ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจบริจาคสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์การเรียน...

งดรับบริจาคสิ่งพิมพ์

งดรับบริจาคสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์การเรียนเป็นการชั่วคราว (วันที่ 4-16 มกราคม 2565)

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ของดรับบริจาคสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์การเรียน ทุกช่องทางและทุกกรณี เป็นการชั่วคราว (วันที่ 4-16 มกราคม 2565) ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการปฎิบัติงานในพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ ภายหลังเทศการปีใหม่ พ.ศ. 2565 #ชี้แจงสาเหตุงดรับบริจาค 1. เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 2. เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการได้ 3. หากพัสดุไปรษณีย์ไม่มีผู้รับ จะถูกส่งคืนไปยังผู้ส่ง อาจมีค่าใช้จ่ายในการส่งคืน และยังมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 #ติดตามข่าวสาร หรือ...

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ได้มอบตำราเรียน หนังสือเด็ก และพ็อกเก็ตบุ๊ค แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

ครั้งที่ 12/2564

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,290 เล่ม และวารสาร จำนวน 210 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,500 เล่ม แก่โรงเรียนบ้านโคกวังสาร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน