ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

0

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เข้าร่วมงาน “สิ่งไร้ค่า อาสาทำดี” ณ ช่างชุ่ย ถนนสิรินธร

เมื่อวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้เข้าร่วมออกบูธรับบริจาคหนังสือ ร่วมกับหน่วยงาน มูลนิธิ และองค์กรเพื่อสังคมต่าง ๆ ในงาน “สิ่งไร้ค่า อาสาทำดี” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 66 พรรษา ณ อาคารอาเหนกป้าสง ช่างชุ่ย ถนนสิรินธร ทางศูนย์รับบริจาคหนังสือ และวารสาร ได้รับสิ่งพิมพ์บริจาคที่มีผู้นำมาบริจาคในงานนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 30 ลัง จำนวนโดยประมาณ 5,000 เล่ม ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://stang.sc.mahidol.ac.th/about/hotnews/photo-jul61-8.php

0

ครั้งที่ 25/2561

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,300 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,500 เล่ม ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองทราย จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน อันเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 24/2561

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 350 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 400 เล่ม ให้แก่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา “ค่ายคุณธรรมอาสาพาสนุก : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ที่จะนำหนังสือที่ได้รับบริจาคไปมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดโคกงาม จังหวัดสระบุรี เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ได้มอบหนังสือ จำนวน 357 รายชื่อ 411 เล่ม แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

0

ครั้งที่ 23/2561

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,200 เล่ม ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนโครงการ “ห้องสมุดพี่ให้น้องปีที่ 12” ที่จะนำหนังสือที่ได้รับบริจาคไปมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดบ้านหมี่ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 22/2561

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,000 เล่ม ให้แก่สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนโครงการ Design Build Construction 2018 ที่จะนำหนังสือไปมอบให้นักเรียนและคนในชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหินวัว จังหวัดระนอง เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 21/2561

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,200 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,400 เล่ม ให้แก่โรงเรียนสิรินคริสเตียน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน อันเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 20/2561

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,200 เล่ม ให้แก่โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนและฟื้นฟูแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย ช่วยส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายการศึกษา เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 19/2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 470 เล่ม และวารสาร 30 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 500 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนวัดไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 18/2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 380 เล่ม และวารสาร 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 400 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนรัศมีอิสลามวิทยา จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในชุมชนและโรงเรียนสืบไป