ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา มอบหนังสือเรียน หนังสือเสริมความรู้ แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ครั้งที่ 35/2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 800 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,000 เล่ม แก่บริษัท รามอินทรา อินเตอร์เทรด จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการนำอุปกรณ์การเรียนการสอนและของใช้ที่จำเป็น ไปบริจาคที่โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต๋อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดกาญจนบุรี ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 34/2562

วันที่ 26 กันยายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,200 เล่ม และวารสาร จำนวน 300 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,500 เล่ม แก่โรงเรียนบ้านปากคลอง 31 จังหวัดนครนายก เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 33/2562

วันที่ 20 กันยายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,915 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,015 เล่ม แก่โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียน และส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 32/2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 600 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล) จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 31/2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 600 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนสุรินทรศึกษา จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 30/2562

วันที่ 11 กันยายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 600 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนวัดบึงบอน จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 29/2562

วันที่ 11 กันยายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 580 เล่ม และวารสาร 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 600 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนบ้านน้ำพราย จังหวัดตรัง เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์

วันที่ 2 กันยายน 2562 กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ มอบหนังสือเรียน และพ็อกเก็ตบุ๊ค แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ครั้งที่ 28/2562

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,950 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โรงเรียนบ้านหลุมข้าว จังหวัดลพบุรี เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป