ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

0

ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 750 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 800 เล่ม ให้แก่ตัวแทนเจ้าหน้าที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์การ และการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2562 ณ...

0

ครั้งที่ 39/2561

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 500 เล่ม และวารสาร 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 600 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยทางคณะจะนำหนังสือบริจาคไปมอบต่อให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี และโรงเรียนวัดโคกกลาง จังหวัดสระบุรี ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 38/2561

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม และวารสาร 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,200 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนเบญจคามวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 37/2561

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 500 เล่ม และวารสาร 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 600 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนเขาพระทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 36/2561

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 2,800 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,000 เล่ม ให้แก่ชมรมเอสพีซี แบ่งปันรัก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมออกค่ายอาสา เลี้ยงอาหารกลางวัน และจัดสร้างห้องสมุด ที่จะนำหนังสือที่ได้รับบริจาคไปมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 35/2561

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 500 เล่ม และวารสาร 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 600 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนดาราวิทย์ จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 34/2561

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 455 เล่ม และวารสาร 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 555 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนวัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 33/2561

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 370 เล่ม และวารสาร 80 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 450 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลราษฎร์บำรุง) จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 32/2561

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 370 เล่ม และวารสาร 80 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 450 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 31/2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,600 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,800 เล่ม ให้แก่โรงเรียนฤทัยทิพย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป