ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

มอบสิ่งพิมพ์แก่ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหลักห้า

ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,400 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,500 เล่ม แก่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหลักห้า จังหวัดสมุทรสาคร นำหนังสือเข้าห้องสมุดของเทศบาล เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ รวมทั้งสนับสนุนการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองแก่เด็ก เยาวชน และผู้อื่นในชุมชนที่สนใจ

งดรับบริจาคสิ่งพิมพ์

งดรับบริจาคสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์การเรียนเป็นการชั่วคราว

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระลอกใหม่ ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ขอความร่วมมือทุกท่าน งดบริจาคสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์การเรียน ทุกกรณี จนกว่าสถานการณ์การจะคลี่คลาย เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ติดตามข่าวสาร หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ – Facebook Fanpage: StangDonation – E-mail: pittawat.dar@mahidol.ac.th

มอบหนังสือโรงเรียนวัดท่าตะโก

ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,100 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,200 เล่ม แก่โรงเรียนวัดท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

เปิดรับบริจาคหนังสือ

เปิดรับบริจาคหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน

  “เวลาแห่งการแบ่งปันกลับมาอีกครั้ง” เชิญชวนทุกท่านบริจาคหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน (อนุบาล-มัธยมศึกษา) อาทิ หนังสือแบบเรียนหลักสูตรปัจจุบัน (ตั้งแต่หลักสูตร พ.ศ.2551-ปัจจุบัน) หนังสือเสริมทักษะ หนังสือภาพ นิทาน วรรณกรรมเยาวชน นวนิยาย ฯลฯ ที่มีสภาพดี ไม่ผ่านการขีดเขียน สะอาด พร้อมใช้งาน เพื่อส่งต่อให้เยาวชนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ บริจาคด้วยตนเองหรือทางพัสดุไปรษณีย์ได้ที่ “ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400” เปิดรับบริจาควันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)...

ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต

ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,000 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต จังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน และได้มีความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

มอบหนังสือแก่ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งต่อแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27

ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 170 เล่ม และวารสาร จำนวน 30 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 200 เล่ม แก่ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะนำหนังสือที่ได้รับ ส่งต่อแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

มอบสิ่งพิมพ์แก่ บริษัท ดรีมไชโย จำกัด

ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,500 เล่ม และวารสาร จำนวน 300 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,800 เล่ม แก่บริษัท ดรีมไชโย จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการ “หนังสือวิเศษเพื่อน้อง” ที่จะนำหนังสือที่ได้รับ ส่งต่อแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านมาบกรูด โรงเรียนบ้านหนองขอน โรงเรียนบ้านโนนกุง และโรงเรียนบ้านหนองบุ้งบกวิทยา เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ส่งสิ่งพิมพ์ให้โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 550 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 600 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ส่งหนังสือโรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา

ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 910 เล่ม และวารสาร จำนวน 90 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,000 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

งดรับบริจาคสิ่งพิมพ์ทุกประเภท

งดรับบริจาคสิ่งพิมพ์ทุกประเภท

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระลอกใหม่ ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข งดรับบริจาคสิ่งพิมพ์ทุกประเภทและอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ทุกกรณี จนกว่าสถานการณ์การจะคลี่คลาย ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ – Inbox เพจ StangDonation – E-mail: pittawat.dar@mahidol.ac.th