ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

0

ครั้งที่ 17/2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 650 เล่ม และวารสาร 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 700 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 16/2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 550 เล่ม และวารสาร 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 600 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาเชือก จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 15/2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 950 เล่ม และวารสาร 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,000 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนบ้านกลูบี จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

บริษัท สยามนนท์ กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 บริษัท สยามนนท์ กรุ๊ป จำกัด ได้มอบหนังสือภาษา หนังสือการ์ตูน หนังสือเทคโนโลยี และพ็อกเก็ตบุ๊ค แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

0

ครั้งที่ 14/2562

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,200 เล่ม ให้แก่ชมรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนโครงการ “เยือนถิ่นนครจำปาศรี เรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสาน” ที่จะนำหนังสือที่ได้รับบริจาคไปมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนสะอาด จังหวัดมหาสารคาม เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 13/2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 3,000 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,200 เล่ม ให้แก่สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของสถานฟื้นฟูฯ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ป่วย และส่งเสริมการเรียนการสอนของสถานฟื้นฟูฯ มากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในสถานฟื้นฟูฯ และชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 12/2562

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 200 เล่ม ให้แก่ อ.ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ เพื่อสนับสนุนห้องสมุดของวิทยาเขตที่จัดตั้งใหม่และยังขาดแคลนทรัพยากรสารสนเทศ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในมหาวิทยาลัยและชุมชนสืบไป

0

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS)

วันที่ 30 เมษายน 2562 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS) ได้มอบหนังสือพัฒนาตัวเอง หนังสือการ์ตูน หนังสือธรรมะ และพ็อกเก็ตบุ๊ค แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

0

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 23 เมษายน 2562 นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มอบหนังสือเรียน และพ็อกเก็ตบุ๊ค จากโครงการหนังสือมือสอง เพื่อน้องที่รัก ในรายวิชา I love KMITL แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

ผู้บริจาค 0

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 19 เมษายน 2562 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มอบหนังสือเรียน หนังสือการ์ตูน หนังสือนิยาย และหนังสืออ่านนอกเวลา จากโครงการบริจาคหนังสือเพื่อน้อง แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย