ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

0

ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 500 เล่ม และวารสาร 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 600 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 918 เล่ม และวารสาร 5 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 923 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ มูลนิธิพิสตอริโอ (ประเทศไทย) โดยทางมูลนิธิจะนำหนังสือบริจาคไปมอบต่อให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์, โรงเรียนบ้านร่องหวาย และโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา จังหวัดเชียงราย ในโครงการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 500 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 485 เล่ม และวารสาร 140 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 625 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 700 เล่ม และวารสาร 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 800 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 25 มกราคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 870 เล่ม และวารสาร จำนวน 260 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,130 เล่ม ให้แก่โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน อันส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและสร้างคุณลักษณะสนใจใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วันที่ 24 มกราคม 2562 นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียนภาษาเยอรมัน ห้อง 72 ได้มอบหนังสือเตรียมสอบ แบบเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

0

ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 750 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 800 เล่ม ให้แก่ตัวแทนเจ้าหน้าที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรัก ความผูกพันองค์การ และการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2562 ณ...

0

ครั้งที่ 39/2561

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 500 เล่ม และวารสาร 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 600 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยทางคณะจะนำหนังสือบริจาคไปมอบต่อให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี และโรงเรียนวัดโคกกลาง จังหวัดสระบุรี ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 38/2561

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม และวารสาร 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,200 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนเบญจคามวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป