ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ผู้บริจาค 0

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 19 เมษายน 2562 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มอบหนังสือเรียน หนังสือการ์ตูน หนังสือนิยาย และหนังสืออ่านนอกเวลา จากโครงการบริจาคหนังสือเพื่อน้อง แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

stangdonation_25620409 0

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 เมษายน 2562 บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหนังสือทั่วไป หนังสืออ่านนอกเวลา และหนังสือธรรมะ แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

stangdonation_25620404 0

ครั้งที่ 11/2562

วันที่ 4 เมษายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 2,400 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,500 เล่ม ให้แก่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา “พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะของนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์” ที่จะนำหนังสือที่ได้รับบริจาคไปมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

stangdonation 0

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันที่ 25 มีนาคม 2562 นักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มอบหนังสือแบบเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา หนังสือสำหรับเด็ก แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 0

ครั้งที่ 10/2562

วันที่ 22 มีนาคม 2562 ได้มอบหนังสือ จำนวน 2,900 เล่ม และวารสาร จำนวน 700 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,600 เล่ม ให้แก่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของวิทยาลัย ส่งเสริมการเรียนการสอนของวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในวิทยาลัยและชุมชนสืบไป

0

โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2

วันที่ 14 มีนาคม 2562 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 ได้มอบหนังสือเตรียมสอบ แบบเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา หนังสือฝึกและเสริมทักษะด้านภาษา ในโครงการ กน.จิตอาสาแบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลง แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ พร้อมกับเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

0

ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 11 มีนาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 2,050 เล่ม และวารสาร จำนวน 1,150 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,200 เล่ม ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของวิทยาลัย โดยให้บริการกับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้ใช้ประโยชน์ประกอบการศึกษาค้นคว้า เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการหาความรู้ด้วยตนเองในวิทยาลัยและชุมชนสืบไป

0

ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 1,600 เล่ม และวารสาร จำนวน 300 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,900 เล่ม ให้แก่กลุ่มคนรักเด็ก เพื่อสนับสนุนโครงการทำห้องสมุดให้เด็ก ๆ โดยทางกลุ่มจะนำหนังสือที่ได้รับ มอบให้แก่โรงเรียนบ้านน้ำพุ (ห้องเรียนสาขาเขาเหล็ก) จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียนที่ทางกลุ่มได้จัดสร้างไว้เมื่อปี 2561 เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

0

มหาวิทยาลัยเอเชียน จังหวัดชลบุรี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับบริจาคตำราวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเอเชียน จังหวัดชลบุรี วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับบริจาคตำราวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ Physics, Chemistry in Context, Genetics: Analysis & Principles, Astronomy, Calculus ฯลฯ จากมหาวิทยาลัยเอเชียน จังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัย โดยได้รับหนังสือบริจาคในครั้งนี้เป็นจำนวน 150 เล่ม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในมุทิตาจิตครั้งนี้ และจะนำหนังสือต่าง ๆ...

0

ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบหนังสือ จำนวน 500 เล่ม และวารสาร 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 600 เล่ม ทางรถไฟ ให้แก่ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป