ครั้งที่ 14/2567

ส่งหนังสือให้โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 290 เล่ม และวารสาร จำนวน 10 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 300 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน