ช่องทาง/วิธีการบริจาค และขอรับบริจาค

วิธีการและช่องทางการบริจาค

 

ผู้บริจาคสามารถดำเนินการบริจาคสิ่งพิมพ์ได้ตามช่องทางที่สะดวก ดังนี้

 1. บริจาคด้วยตนเอง
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือ ประสงค์บริจาคสิ่งพิมพ์ โปรดนัดหมายล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2201-5724 / แฟนเพจ StangDonation หรือ E-mail: pittawat.dar@mahidol.ac.th
 • เปิดทำการ วันจันทร์/พุธ/ศุกร์ เวลา 13.00-16.30 น. (ปิดทำการ วันอังคาร/พฤหัสบดี/เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ท่านสามารถเดินทางมาที่ศูนย์รับบริจาคฯ ได้ดังนี้

แผนที่ตั้งของศูนย์รับบริจาคฯ

กรณีเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

1. เดินทางมายังคณะวิทยาศาสตร์ ด้วยรถโดยสารสาธารณะ

สายรถโดยสารประจำทางที่ผ่านคณะฯ : 8, 44, 67, 92, 157, ปอ.8, ปอ.44, ปอ.157, ปอ.171, ปอ.509, ปอ.538

รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านซอยโยธี และข้ามสะพานลอยมาที่คณะฯ

2. เมื่อเดินทางมาถึงคณะฯ กรุณาติดต่อห้อง P102 ชั้น 1 อาคารฟิสิกส์ (อาคาร P) เพื่อบริจาคสิ่งพิมพ์ (หากสิ่งพิมพ์ที่จะนำมาบริจาคมีจำนวนมาก ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือในการรับสิ่งพิมพ์ได้ โดยโทรนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนที่จะเข้ามาบริจาค)

แผนที่ภายในคณะฯ

กรณีเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล

1. โปรดใช้ทางเข้าคณะฯ ประตู 1 โดยแจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัยว่านำสิ่งพิมพ์มาบริจาค

2. จอดรถยนต์ที่ จุดจอดรถรับ-ส่งหนังสือ โดยใช้เส้นทางเดินรถตามที่ระบุในภาพ เส้นทางเดินรถและจุดจอดรถ

3. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์รับบริจาคฯ ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2201-5724 เพื่อดำเนินการรับ-ส่งสิ่งพิมพ์บริจาค

เส้นทางเดินรถ

เส้นทางเดินรถและจุดจอดรถ

 

 1. บริจาคทางไปรษณีย์ ผู้บริจาคที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ สามารถส่งโดยจ่าหน้าซองชื่อผู้ส่งและผู้รับตามที่อยู่ ดังนี้
“ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400″

 

วิธีการ/ช่องทางการขอรับบริจาค

 1. โรงเรียนหรือหน่วยงาน ที่มีความประสงค์ต้องการขอรับบริจาคสิ่งพิมพ์ ท่านสามารถดำเนินการดังนี้
 • ให้โรงเรียนหรือหน่วยงาน จัดทำจดหมายแจ้งเรื่องการขอรับบริจาคมาที่ศูนย์ฯ โดยในจดหมาย “เรียน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล” โดยในเนื้อความ ใส่ข้อมูลดังนี้
 • โปรดระบุชื่อของหน่วยงาน (หากเป็นสถาบันการศึกษา โปรดระบุระดับชั้นการศึกษามาด้วย)
 • สาเหตุที่ต้องการขอรับบริจาค หรือโครงการปรับปรุงห้องสมุด
 • จำนวนผู้เรียนและผู้สอน (กลุ่มบุคคลผู้ใช้บริการห้องสมุด)
 • ลายเซ็นผู้บริหารของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงาน
 • ตอนท้ายของจดหมาย โปรดระบุชื่อผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ และ E-mail เพื่อทางศูนย์ฯ จะได้ติดต่อประสานงานกลับ
 1. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถส่งจดหมายมายังช่องทาง ดังนี้

1) จดหมาย จ่าหน้า “เรียน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล” ที่หน้าซอง พร้อมระบุที่อยู่ของศูนย์ฯ

2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จัดทำจดหมายในรูปแบบไฟล์ PDF และส่งมาที่อีเมล  pittawat.dar@mahidol.ac.th พร้อมระบุรายละเอียด ชื่อผู้ประสานงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์


ระเบียบการบริจาคสิ่งพิมพ์ให้โรงเรียนหรือหน่วยงาน

เมื่อศูนย์รับบริจาค ฯ ได้รับเรื่องการขอรับบริจาค จะทำการมอบสิ่งพิมพ์ให้ตามลำดับตามคิวที่ได้มีการจัดทำจดหมายเข้ามาก่อนและหลัง (ยกเว้น หากมีกำหนดการขอรับที่ชัดเจน อาจมีการเปลี่ยนแปลงลำดับการรับตามความเหมาะสมโดยจะพิจารณาตามกรณี) ศูนย์รับบริจาคฯ ได้กำหนดการรับสิ่งพิมพ์สำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงาน ได้ 2 ลักษณะดังนี้

 1. การมารับด้วยตนเอง

ทางศูนย์ฯ จะติดต่อเพื่อนัดหมายวันและเวลากับทางโรงเรียนหรือหน่วยงาน ให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อให้ทางหน่วยงานจัดเตรียมความพร้อมในการมารับสิ่งพิมพ์ โปรดดำเนินการดังนี้

 • นำจดหมายตอบขอบคุณมามอบแก่ศูนย์ฯ ในวันที่มารับสิ่งพิมพ์ (กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน สามารถส่งกลับมาในภายหลังได้)
 • กรุณาเตรียมจำนวนบุคลากร หรือผู้ที่จะเข้ามารับหนังสือมาให้พร้อม และรถที่ใช้ขน ควรเป็นรถขนาดใหญ่ เนื่องจากแต่ละครั้งจะมีสิ่งพิมพ์ที่ค่อนข้างจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่จะประสานงานแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 • โทรแจ้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ 0-2201-5724 (คุณพิทวัส) หรือ 0-2201-5717 (คุณสมภพ)
 • หากมาถึงก่อนเวลาที่นัดหมายไว้ หรือมีความประสงค์ขอเลื่อนเวลา โปรดกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้ทราบล่วงหน้าทางโทรศัพท์ หรือ E-mail อีกครั้ง
 • เมื่อได้รับหนังสือเรียบร้อย ทางศูนย์ฯ ขอความร่วมมือทุกท่านในการตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินการให้บริการ โดยจะแจกให้ในวันที่มารับสิ่งพิมพ์ และกรุณาส่งคืนให้กับศูนย์ฯ ทันที
 • หลังจากรับสิ่งพิมพ์เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งภาพถ่ายกิจกรรมในการนำสิ่งพิมพ์ไปจัดกิจกรรม โดยส่งกลับมายังอีเมล pittawat.dar@mahidol.ac.th เพื่อการติดตามผลการดำเนินงานของทางศูนย์ฯ ต่อไป
 • ทางศูนย์ฯ ของดการมาบรรจุกล่องหรือมัดสิ่งของเพิ่มเติมภายในศูนย์ฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากทางเราได้จัดเตรียมหนังสือและสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว
 1. การจัดส่งให้ (กรณีที่ไม่สามารถเดินทางมาได้)

ทางศูนย์ ฯ จะทำการจัดส่งสิ่งพิมพ์ให้กับหน่วยงานหรือโรงเรียน ซึ่งจะพิจารณาจากที่ที่มีความขาดแคลนหรือไม่สามารถเดินทางมารับได้โดยสุดวิสัยและเหตุจำเป็นเท่านั้น ดังนี้

 • ให้โรงเรียนหรือหน่วยงานกำหนดงบประมาณในการจัดส่งสิ่งพิมพ์ วิธีการจัดส่งที่สะดวก ชื่อผู้รับพร้อมที่อยู่สำหรับการจัดส่ง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมแจ้งรายละเอียดทั้งหมดข้างต้นกลับมายังศูนย์ฯ (โดยปกติจะจัดส่งทางรถไฟ และทางไปรษณีย์เท่านั้น)
 • ทางศูนย์ฯ จะกำหนดวันจัดส่งให้แก่โรงเรียนหรือหน่วยงาน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 • เมื่อศูนย์ฯ จัดส่งสิ่งพิมพ์ให้แก่โรงเรียนหรือหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้กรุณาดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายอย่างรวดเร็วและแจ้งให้แก่ศูนย์ฯ ทราบทันที

เมื่อได้รับสิ่งพิมพ์แล้ว ให้โรงเรียนหรือหน่วยงานจัดทำจดหมายตอบขอบคุณ และกรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินการบริการพร้อมส่งเอกสารทั้งหมดคืนกลับมาที่ศูนย์ฯ ต่อไป