วิธีการ/ช่องทาง การขอรับบริจาคสิ่งพิมพ์

วิธีการ/ช่องทาง การขอรับบริจาคสิ่งพิมพ์

 1. โรงเรียนหรือหน่วยงาน ที่มีความประสงค์ต้องการขอรับบริจาคสิ่งพิมพ์ ท่านสามารถดำเนินการดังนี้
 • ให้โรงเรียนหรือหน่วยงาน จัดทำจดหมายแจ้งเรื่องการขอรับบริจาคมาที่ศูนย์ฯ โดยในจดหมาย “เรียน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ” โดยในเนื้อความ ใส่ข้อมูลดังนี้
 • โปรดระบุชื่อของหน่วยงาน (หากเป็นสถาบันการศึกษา โปรดระบุระดับชั้นการศึกษามาด้วย)
 • สาเหตุที่ต้องการขอรับบริจาค หรือโครงการปรับปรุงห้องสมุด
 • จำนวนผู้เรียนและผู้สอน (กลุ่มบุคคลผู้ใช้บริการห้องสมุด)
 • ลายเซ็นผู้บริหารของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงาน
 • ตอนท้ายของจดหมาย โปรดระบุชื่อผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ และ E-mail เพื่อทางศูนย์ฯ จะได้ติดต่อประสานงานกลับ
 1. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถส่งจดหมายมายังช่องทาง ดังนี้

1) จดหมาย จ่าหน้า “เรียน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ” ที่หน้าซอง พร้อมระบุที่อยู่ของศูนย์ฯ

2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จัดทำจดหมายในรูปแบบไฟล์ PDF และส่งมาที่อีเมล  pittawat.dar@mahidol.ac.th พร้อมระบุรายละเอียด ชื่อผู้ประสานงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์


ระเบียบการบริจาคสิ่งพิมพ์ให้โรงเรียนหรือหน่วยงาน

เมื่อศูนย์รับบริจาค ฯ ได้รับเรื่องการขอรับบริจาค จะทำการมอบสิ่งพิมพ์ให้ตามลำดับตามคิวที่ได้มีการจัดทำจดหมายเข้ามาก่อนและหลัง (ยกเว้น หากมีกำหนดการขอรับที่ชัดเจน อาจมีการเปลี่ยนแปลงลำดับการรับตามความเหมาะสมโดยจะพิจารณาตามกรณี) ศูนย์รับบริจาคฯ ได้กำหนดการรับสิ่งพิมพ์สำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงาน ได้ 2 ลักษณะดังนี้

 1. การมารับด้วยตนเอง

ทางศูนย์ฯ จะติดต่อเพื่อนัดหมายวันและเวลากับทางโรงเรียนหรือหน่วยงาน ให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อให้ทางหน่วยงานจัดเตรียมความพร้อมในการมารับสิ่งพิมพ์ โปรดดำเนินการดังนี้

 • นำจดหมายตอบขอบคุณมามอบแก่ศูนย์ฯ ในวันที่มารับสิ่งพิมพ์ (กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน สามารถส่งกลับมาในภายหลังได้)
 • กรุณาเตรียมจำนวนบุคลากร หรือผู้ที่จะเข้ามารับหนังสือมาให้พร้อม และรถที่ใช้ขน ควรเป็นรถขนาดใหญ่ เนื่องจากแต่ละครั้งจะมีสิ่งพิมพ์ที่ค่อนข้างจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่จะประสานงานแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 • โทรแจ้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ที่เบอร์โทร 0-2201-5724 (คุณพิทวัส) หรือ 0-2201-5717 (คุณสมภพ)
 • หากมาถึงก่อนเวลาที่นัดหมายไว้ หรือมีความประสงค์ขอเลื่อนเวลา โปรดกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้ทราบล่วงหน้าทางโทรศัพท์ หรือ E-mail อีกครั้ง
 • เมื่อได้รับหนังสือเรียบร้อย ทางศูนย์ฯ ขอความร่วมมือทุกท่านในการตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินการให้บริการ โดยจะแจกให้ในวันที่มารับสิ่งพิมพ์ และกรุณาส่งคืนให้กับศูนย์ฯ ทันที
 • หลังจากรับสิ่งพิมพ์เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งภาพถ่ายกิจกรรมในการนำสิ่งพิมพ์ไปจัดกิจกรรม โดยส่งกลับมายังอีเมล pittawat.dar@mahidol.ac.th เพื่อการติดตามผลการดำเนินงานของทางศูนย์ฯ ต่อไป
 • ทางศูนย์ฯ ของดการมาบรรจุกล่องหรือมัดสิ่งของเพิ่มเติมภายในศูนย์ฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากทางเราได้จัดเตรียมหนังสือและสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว
 1. การจัดส่งให้ (กรณีที่ไม่สามารถเดินทางมาได้)

ทางศูนย์ ฯ จะทำการจัดส่งสิ่งพิมพ์ให้กับหน่วยงานหรือโรงเรียน ซึ่งจะพิจารณาจากที่ที่มีความขาดแคลนหรือไม่สามารถเดินทางมารับได้โดยสุดวิสัยและเหตุจำเป็นเท่านั้น ดังนี้

 • ให้โรงเรียนหรือหน่วยงานกำหนดงบประมาณในการจัดส่งสิ่งพิมพ์ วิธีการจัดส่งที่สะดวก ชื่อผู้รับพร้อมที่อยู่สำหรับการจัดส่ง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมแจ้งรายละเอียดทั้งหมดข้างต้นกลับมายังศูนย์ฯ (โดยปกติจะจัดส่งทางไปรษณีย์ และทางรถไฟเท่านั้น)
 • ทางศูนย์ฯ จะกำหนดวันจัดส่งให้แก่โรงเรียนหรือหน่วยงาน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 • เมื่อศูนย์ฯ จัดส่งสิ่งพิมพ์ให้แก่โรงเรียนหรือหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้กรุณาดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายอย่างรวดเร็วและแจ้งให้แก่ศูนย์ฯ ทราบทันที

เมื่อได้รับสิ่งพิมพ์แล้ว ให้โรงเรียนหรือหน่วยงานจัดทำจดหมายตอบขอบคุณ และกรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินการบริการพร้อมส่งเอกสารทั้งหมดคืนกลับมาที่ศูนย์ฯ ต่อไป