Category: สถานที่เข้าร่วมโครงการ

มอบหนังสือโรงเรียนวัดท่าตะโก

ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,100 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,200 เล่ม แก่โรงเรียนวัดท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต

ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,000 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต จังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน และได้มีความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

มอบหนังสือแก่ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งต่อแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27

ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 170 เล่ม และวารสาร จำนวน 30 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 200 เล่ม แก่ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะนำหนังสือที่ได้รับ ส่งต่อแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

มอบสิ่งพิมพ์แก่ บริษัท ดรีมไชโย จำกัด

ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,500 เล่ม และวารสาร จำนวน 300 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,800 เล่ม แก่บริษัท ดรีมไชโย จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการ “หนังสือวิเศษเพื่อน้อง” ที่จะนำหนังสือที่ได้รับ ส่งต่อแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านมาบกรูด โรงเรียนบ้านหนองขอน โรงเรียนบ้านโนนกุง และโรงเรียนบ้านหนองบุ้งบกวิทยา เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ส่งสิ่งพิมพ์ให้โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 550 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 600 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ส่งหนังสือโรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา

ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 910 เล่ม และวารสาร จำนวน 90 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,000 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกรับสิ่งพิมพ์บริจาค

ครั้งที่ 27/2563

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 3,200 เล่ม และวารสาร จำนวน 300 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,500 เล่ม แก่ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา นำหนังสือเข้าห้องสมุดพร้อมปัญญา ของทัณฑสถาน เพื่อเป็นประโยชน์ส่งเสริมให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับความรู้ที่ดีในด้านต่าง ๆ พัฒนาความคิด สติปัญญา ปลุกจิตสำนึกที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้และกลับตนเป็นคนดีภายหลังพ้นโทษ

สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับหนังสือบริจาค

ครั้งที่ 26/2563

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 950 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,000 เล่ม แก่สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อนำไปร่วมโครงการศึกษาพัฒนา ครั้งที่ 13 และโครงการความรู้สู่น้อง ครั้งที่ 17 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

มอบหนังสือโครงการ Half Book

ครั้งที่ 25/2563

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 380 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 400 เล่ม แก่โครงการ Half Book ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโครงการฯ ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ และใช้ทำกิจกรรมในชุมชนใกล้เคียง ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในชุมชน

ครั้งที่ 24/2563

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 1,950 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,000 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน