Category: สถานที่เข้าร่วมโครงการ

มอบหนังสือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,100 เล่ม และวารสาร จำนวน 400 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,500 เล่ม แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนาคต (Future Library) โดยจะนำหนังสือที่ได้รับเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ (ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) จังหวัดนครราชสีมา เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน

มอบหนังสือเรือนจำอำเภอนางรอง

ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่เรือนจำอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นำหนังสือเข้าห้องสมุดของทัณฑสถาน เพื่อเป็นประโยชน์ส่งเสริมให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับความรู้ที่ดีในด้านต่าง ๆ พัฒนาความคิด สติปัญญา ปลุกจิตสำนึกที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้และกลับตนเป็นคนดีภายหลังพ้นโทษ

มอบหนังสือทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา นำหนังสือเข้าห้องสมุดพร้อมปัญญา ของทัณฑสถาน เพื่อเป็นประโยชน์ส่งเสริมให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับความรู้ที่ดีในด้านต่าง ๆ พัฒนาความคิด สติปัญญา ปลุกจิตสำนึกที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้และกลับตนเป็นคนดีภายหลังพ้นโทษ

โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้องรับหนังสือ

ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสา โดยจะนำหนังสือที่ได้รับเข้าห้องสมุดของศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบลปิล๊อก บนแพกลางน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในศูนย์การเรียนรู้และชุมชน

ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 1,450 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,500 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

บริจาคหนังสือเรือนจำจังหวัดนนทบุรี

ครั้งที่ 20/2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,700 เล่ม และวารสาร จำนวน 300 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,000 เล่ม แก่เรือนจำจังหวัดนนทบุรี นำหนังสือเข้ามุมราชทัณฑ์ปันสุขในเรือนจำ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้ที่ดีในด้านต่าง ๆ พัฒนาความคิด สติปัญญา และปลุกจิตสำนึกที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้และกลับตนเป็นคนดีภายหลังพ้นโทษ

มอบหนังสือโรงเรียนสี่แยกเขาดิน

ครั้งที่ 19/2565

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,100 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,200 เล่ม แก่โรงเรียนสี่แยกเขาดิน จังหวัดพิจิตร เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

บริจาคหนังสือวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ครั้งที่ 18/2565

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 2,900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,000 เล่ม แก่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของวิทยาลัย ส่งเสริมการเรียนการสอนของวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในวิทยาลัยและชุมชน

มอบหนังสือโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม

ครั้งที่ 17/2565

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,300 เล่ม แก่โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ส่งหนังสือให้โรงเรียนบ้านนาสีนวล

ครั้งที่ 16/2565

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 650 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 700 เล่มทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนบ้านนาสีนวล จังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน