Category: สถานที่เข้าร่วมโครงการ

ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,800 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จังหวัดราชบุรี เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 3,000 เล่ม และวารสาร จำนวน 600 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,600 เล่ม แก่โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบปฏิทินตั้งโต๊ะ จำนวน 1,180 ฉบับ ให้ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ The Bangkok School for The blind เพื่อนำไปทำบัตรคำและสื่อการสอนอักษรเบรลล์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น (ปฎิทินดังกล่าวนำมาจาก “กิจกรรมวายทูทิ้ง” ที่ทางศูนย์ฯ ได้เปิดรับบริจาคระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563)

ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 570 เล่ม และวารสาร 30 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 600 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในวัดและชุมชน

ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 770 เล่ม และวารสาร 30 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 800 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในวัดและชุมชน

ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 3,800 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 4,000 เล่ม แก่โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 574 เล่ม และวารสาร 69 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 643 เล่ม ทางรถไฟ ให้วัดหนองยอ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในวัดและชุมชน

ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 540 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนอนุบาลสินธนา จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 15 มกราคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,400 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,500 เล่ม แก่บริษัท ดรีมไชโย จำกัด เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “เดินเพลิน@พระอาทิตย์” ณ สวนสันติชัยปราการ ที่จะนำหนังสือที่ได้รับมอบแก่คนในชุมชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็กและประชาชนที่เข้าร่วมงาน เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในชุมชน

ครั้งที่ 46/2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 3,030 เล่ม และวารสาร จำนวน 470 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,500 เล่ม แก่โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน