Category: สถานที่เข้าร่วมโครงการ

ส่งหนังสือโรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา

ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 910 เล่ม และวารสาร จำนวน 90 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,000 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา จังหวัดสกลนคร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกรับสิ่งพิมพ์บริจาค

ครั้งที่ 27/2563

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 3,200 เล่ม และวารสาร จำนวน 300 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,500 เล่ม แก่ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา นำหนังสือเข้าห้องสมุดพร้อมปัญญา ของทัณฑสถาน เพื่อเป็นประโยชน์ส่งเสริมให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับความรู้ที่ดีในด้านต่าง ๆ พัฒนาความคิด สติปัญญา ปลุกจิตสำนึกที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้และกลับตนเป็นคนดีภายหลังพ้นโทษ

สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับหนังสือบริจาค

ครั้งที่ 26/2563

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 950 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,000 เล่ม แก่สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อนำไปร่วมโครงการศึกษาพัฒนา ครั้งที่ 13 และโครงการความรู้สู่น้อง ครั้งที่ 17 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

มอบหนังสือโครงการ Half Book

ครั้งที่ 25/2563

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 380 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 400 เล่ม แก่โครงการ Half Book ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโครงการฯ ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ และใช้ทำกิจกรรมในชุมชนใกล้เคียง ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในชุมชน

ครั้งที่ 24/2563

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 1,950 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,000 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ครั้งที่ 23/2563

วันที่ 1 กันยายน 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 1,150 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,200 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ครั้งที่ 22/2563

วันที่ 1 กันยายน 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 480 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 500 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนวัดประดู่หอม (เหลืออุทิศ) จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ครั้งที่ 21/2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 380 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 400 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนบ้านทุ่งมน จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ครั้งที่ 20/2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 380 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 400 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนตาริกพิทยพัฒน์ จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละช่วงวัย และใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลของนักเรียน เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ครั้งที่ 19/2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 380 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 400 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน