Category: สถานที่เข้าร่วมโครงการ

ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 574 เล่ม และวารสาร 69 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 643 เล่ม ทางรถไฟ ให้วัดหนองยอ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในวัดและชุมชน

ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 540 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนอนุบาลสินธนา จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 15 มกราคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,400 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,500 เล่ม แก่บริษัท ดรีมไชโย จำกัด เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “เดินเพลิน@พระอาทิตย์” ณ สวนสันติชัยปราการ ที่จะนำหนังสือที่ได้รับมอบแก่คนในชุมชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็กและประชาชนที่เข้าร่วมงาน เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในชุมชน

ครั้งที่ 46/2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 3,030 เล่ม และวารสาร จำนวน 470 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,500 เล่ม แก่โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ครั้งที่ 45/2562

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม แก่โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ครั้งที่ 44/2562

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 710 เล่ม แก่มูลนิธิวิจัยและบริการการศึกษาเพื่อสาธารณะ (Frep Foundation) เพื่อสนับสนุนโครงการ “ฮักแพงเบิ่งแงงกัน@โพนโฮง แขวงเวียงจันทน์” ที่จะมอบหนังสือให้โรงเรียนบ้านสะก้าวังมน แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์เชิงสังคมระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 43/2562

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 566 เล่ม และวารสาร จำนวน 34 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 600 เล่ม แก่โครงการน้ำใจแพงกว่าน้ำมัน เพื่อสนับสนุนโครงการที่จะมอบหนังสือให้โรงเรียนบ้านน้ำพุ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 42/2562

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,030 เล่ม แก่ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนโครงการ “แบ่งปันรัก สร้างรอยยิ้ม ส่งต่อความรู้ บริจาคหนังสือเพื่อสังคม” ที่จะมอบหนังสือให้โรงเรียนวัดสุวรรณาราม, โรงเรียนวัดสาลวัน, โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์, โรงเรียนบ้านคลองโยง, โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์, โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ และโรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 41/2562

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 900 เล่ม ทางรถไฟ ให้มูลนิธิพิสตอริโอ (ประเทศไทย) โดยทางมูลนิธิจะนำหนังสือบริจาคมอบต่อให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแม่มุ, โรงเรียนบ้านหาดนาค และโรงเรียนบ้านแม่ปอน จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 40/2562

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 600 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป