Category: สถานที่เข้าร่วมโครงการ

ครั้งที่ 23/2563

วันที่ 1 กันยายน 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 1,150 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,200 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ครั้งที่ 22/2563

วันที่ 1 กันยายน 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 480 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 500 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนวัดประดู่หอม (เหลืออุทิศ) จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ครั้งที่ 21/2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 380 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 400 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนบ้านทุ่งมน จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ครั้งที่ 20/2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 380 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 400 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนตาริกพิทยพัฒน์ จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละช่วงวัย และใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลของนักเรียน เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ครั้งที่ 19/2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 380 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 400 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ครั้งที่ 18/2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 380 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 400 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ครั้งที่ 17/2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 400 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 450 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) จังหวัดชัยภูมิ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ครั้งที่ 16/2563

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,400 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,500 เล่ม แก่โรงเรียนไตรมิตรวิทยา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ครั้งที่ 15/2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 480 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 500 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ครั้งที่ 14/2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 380 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 400 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนบ้านห้วยลึก จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน