Category: สถานที่เข้าร่วมโครงการ

มอบหนังสือให้โรงเรียนบ้านหนองผือ

ครั้งที่ 21/2566

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,400 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,500 เล่ม แก่โรงเรียนบ้านหนองผือ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ส่งหนังสือให้โรงเรียนบ้านโนนสวาง

ครั้งที่ 20/2566

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 400 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 420 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนบ้านโนนสวาง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน

ส่งหนังสือให้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

ครั้งที่ 19/2566

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 950 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,000 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทางอบต.หัวไทร จะนำหนังสือไปจัดตั้ง “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” เพื่อให้บริการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในชุมชน

มอบหนังสือโรงเรียนวัดคลองสวน

ครั้งที่ 18/2566

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 3,100 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,300 เล่ม แก่โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียนสำหรับดำเนินกิจกรรม ‘ทุกคนอ่านพร้อมกัน เพื่อพัฒนาการอ่านออก สู่การอ่านขั้นสูง’ เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน  

มอบหนังสือแก่โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

ครั้งที่ 17/2566

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,400 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,500 เล่ม แก่โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ส่งหนังสือให้โรงเรียนบ้านหัวดง

ครั้งที่ 16/2566

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 650 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 700 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนบ้านหัวดง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ส่งหนังสือให้มูลนิธิรักษ์ชนบท

ครั้งที่ 15/2566

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 650 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 700 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้มูลนิธิรักษ์ชนบท เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในชุมชนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในมูลนิธิและชุมชน

โรงเรียนมะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์มารับหนังสือ

ครั้งที่ 14/2566

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 650 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 700 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนมะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน  

โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์มารับหนังสือ

ครั้งที่ 13/2566

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 750 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 800 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ จังหวัดพัทลุง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

เรือนจำจังหวัดสระแก้วมารับหนังสือ

ครั้งที่ 12/2566

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,850 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,900 เล่ม แก่เรือนจำจังหวัดสระแก้ว นำหนังสือเข้ามุมราชทัณฑ์ปันสุขในเรือนจำ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ