Category: สถานที่เข้าร่วมโครงการ

บริจาคหนังสือเรือนจำจังหวัดนนทบุรี

ครั้งที่ 20/2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,700 เล่ม และวารสาร จำนวน 300 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,000 เล่ม แก่เรือนจำจังหวัดนนทบุรี นำหนังสือเข้ามุมราชทัณฑ์ปันสุขในเรือนจำ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้ที่ดีในด้านต่าง ๆ พัฒนาความคิด สติปัญญา และปลุกจิตสำนึกที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้และกลับตนเป็นคนดีภายหลังพ้นโทษ

มอบหนังสือโรงเรียนสี่แยกเขาดิน

ครั้งที่ 19/2565

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,100 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,200 เล่ม แก่โรงเรียนสี่แยกเขาดิน จังหวัดพิจิตร เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

บริจาคหนังสือวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ครั้งที่ 18/2565

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 2,900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,000 เล่ม แก่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของวิทยาลัย ส่งเสริมการเรียนการสอนของวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในวิทยาลัยและชุมชน

มอบหนังสือโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม

ครั้งที่ 17/2565

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,300 เล่ม แก่โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ส่งหนังสือให้โรงเรียนบ้านนาสีนวล

ครั้งที่ 16/2565

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 650 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 700 เล่มทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนบ้านนาสีนวล จังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ส่งหนังสือโรงเรียนบ้านพระนั่งดิน

ครั้งที่ 15/2565

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 650 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 700 เล่มทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน จังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

บริจาคหนังสือโรงเรียนสหราษฏร์วิทยา

ครั้งที่ 14/2565

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 650 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 700 เล่มทางรถไฟ ให้โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

บริจาคหนังสือโรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์

ครั้งที่ 13/2565

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 650 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 700 เล่มทางรถไฟ ให้โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

บริจาคหนังสือโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ

ครั้งที่ 12/2565

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 650 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 700 เล่มทางรถไฟ ให้โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

มอบหนังสือแก่ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

ครั้งที่ 11/2565

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,800 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี นำหนังสือเข้าทัณฑสถาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้ที่ดีในด้านต่าง ๆ พัฒนาความคิด สติปัญญา และปลุกจิตสำนึกที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้และกลับตนเป็นคนดีภายหลังพ้นโทษ