ประวัติความเป็นมาของศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ภายใต้แนวคิดของ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล (หัวหน้าห้องสมุดในขณะนั้น) ได้มอบหมายให้นางสาวณิชดาภา อัจฉริยสุชา บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งการวางแผน การดำเนินงานตลอดจนทั้งโครงการ งานดังกล่าวที่ได้มีการต่อยอดมาจากงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีนายพิทวัส ดาราทิพย์ เป็นผู้รับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้ขาดแคลนในชุมชนต่าง ๆ อีกทั้งโครงการนี้ยังได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลส่วนหนึ่ง ที่ว่าด้วย “แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)” และ “แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)”

เหตุผลของการตั้งศูนย์รับบริจาคฯ ขึ้น ประกอบด้วย 2 ประการคือ

 1. การเพิ่มจำนวนของสิ่งพิมพ์ทั้งหนังสือ วารสารที่มากขึ้น
 2. มีผู้ขอรับบริจาคสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของคณะจำนวนมากขึ้นและเป็นระยะๆ

พัฒนาการของศูนย์รับบริจาค ฯ ประกอบด้วย 3 ช่วงระยะเวลา คือ

 1. ระยะเริ่มต้น (ปี 2547 -2549)
  เป็นการดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการ และมีขอบข่ายงานอยู่ในฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุด ทั้งนี้ สิ่งพิมพ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายการจัดหาทรัพยากรของห้องสมุด จะทำการคัดแยกและทำการเก็บไว้รอบริจาคภายหลัง
 2. ระยะกลาง (ปี 2550 – 2552)
  ปี 2550 พื้นที่สำหรับจัดเก็บสิ่งพิมพ์รอบริจาคมีไม่เพียงพอ จึงมีการขยายพื้นที่ใหม่ของศูนย์รับบริจาคหนังสือ ฯ ทั้งนี้ช่วงเวลาดังกล่าว ได้มีผู้ขอรับบริจาคจำนวนหลากหลายและเพิ่มขึ้น อาทิ โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ. ในบางครั้งบางหน่วยงานมีการจัดโครงการเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัดอีกด้วย
 3. ระยะปัจจุบัน (ปี 2553 – ปัจจุบัน)
  ศูนย์รับบริจาคหนังสือ ฯ เริ่มเป็นที่รู้จักบนอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์ Social Media และได้มีการรวมวารสารเข้ามาในศูนย์ ฯ ด้วย มีชื่อใหม่อย่างเป็นทางการ คือ “ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข” และได้มีการจัดทำเว็บไซต์ใหม่ คือ https://stang.sc.mahidol.ac.th/stangdonation นอกจากนี้ ศูนย์รับบริจาค ฯ ยังได้รับเชิญจากหน่วยงานบริษัท และสำนักพิมพ์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่เป็นระยะ ๆ
  DHL มอบหนังสือสำหรับเด็กหนังสือ


  ออกบูธรับบริจาคหนังสือใน รายการเด็กดี 7 สี


  Asia Books มอบหนังสือนวนิยายภาษาอังกฤษ


  ออกบูธรับบริจาคหนังสือในงาน PTT Knowledge Fair โดย ปตท.

ในเดือนตุลาคม 2555 มีการจัดทำ Facebook Fanpage “StangDonation”  https://www.facebook.com/StangDonation

 

กลางปี 2557 มีการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์รับบริจาคฯ เป็นระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม 2557-สิงหาคม 2557) และเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน

ในปัจจุบัน ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ประกอบด้วยภาระงานหลัก คือ

 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์รับบริจาคฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ โทรศัพท์ อีเมล จดหมาย สื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ศูนย์รับบริจาคฯ
 2. บริจาคสื่อการเรียนการสอนที่สภาพดี พร้อมใช้งาน โดยพิจารณาประเภทและลักษณะ เพื่อส่งต่อให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ขาดแคลน
 3. ชั่งน้ำหนักสิ่งพิมพ์ก่อนส่งต่อให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ ที่มาขอรับบริจาค และคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสรุปเป็นรายปี
 4. รับบริจาคสื่อการเรียนการสอน และเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ สำหรับจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น CD-DVD กระเป๋าผ้า ปฏิทิน เป็นต้น