วัตถุประสงค์

  1. เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานในชุมชนที่ขาดแคลนหนังสือ และสื่อการเรียน
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางหรือเข้าร่วมกับโครงการของหน่วยงานอื่น ๆ ในการรับบริจาคหนังสือ วารสาร รวมถึงอุปกรณ์การเรียน เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนในชุมชนต่าง ๆ
  3. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ถึงความต้องการหรือความขาดแคลนหนังสือในชุมชนต่าง ๆ ให้แก่สังคมได้รับทราบและพร้อมที่จะช่วยเหลือชุมชนนั้น ๆ ต่อไป
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับหน่วยงานเพื่อสังคม ชุมชนใกล้เคียงและชุมชนอื่น ๆ
  5. เพื่อปลูกฝังสร้างเสริมนิสัยและยกระดับวัฒนธรรมรักการอ่านให้แก่ชุมชน และสังคมไทย
  6. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จักแก่สังคมภายนอก
  7. เพื่อจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล