วัตถุประสงค์

  1. เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานในชุมชนที่ขาดแคลนหนังสือ วารสาร และอุปกรณ์การเรียน
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางหรือเข้าร่วมกับโครงการของหน่วยงานอื่น ๆ ในการรับบริจาคสื่อการเรียนการสอน เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนในชุมชนต่าง ๆ
  3. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ถึงความต้องการหรือความขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนในชุมชนต่าง ๆ ให้แก่สังคมได้รับทราบและพร้อมที่จะช่วยเหลือชุมชนนั้น ๆ ต่อไป
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานอื่น ๆ