Category: รายนามผู้บริจาค

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม บริจาคหนังสือ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได้มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด บริจาคหนังสือ

บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด

  วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด ได้มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด บริจาคหนังสือ

สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน จากกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม “สลก. รวมใจ ปันให้สังคม” แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท ไทย รีเบิร์ท จำกัด

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 บริษัท ไทย รีเบิร์ท จำกัด (Thai Rebirth) ได้มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

กองกฎหมาย กรมศุลกากร มอบหนังสือ

กองกฎหมาย กรมศุลกากร

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 กองกฎหมาย กรมศุลกากร ได้มอบหนังสือนิทานสำหรับเด็ก แบบฝึกคัดลายมือ หนังสือเรียนระดับมัธยมปลาย และหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษ แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

UNESCO Bangkok มอบหนังสือ

UNESCO Bangkok

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 UNESCO Bangkok ได้มอบสารานุกรม Britannica จำนวน 32 เล่ม แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบหนังสือ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ฺBEM : Bangkok Expressway and Metro) ได้มอบหนังสือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท สํานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จํากัด มอบหนังสือ

บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ได้มอบหนังสือนิทานภาพ หนังสืองานประดิษฐ์ และสื่อบล็อคไม้ รูปทรงต่าง ๆ แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย