Author: StangDonation Webmaster

ส่งหนังสือให้โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน

ครั้งที่ 14/2567

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 290 เล่ม และวารสาร จำนวน 10 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 300 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน

ส่งหนังสือโรงเรียนศานติวิทยาโสร่ง

ครั้งที่ 13/2567

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 680 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 700 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนศานติวิทยาโสร่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม บริจาคหนังสือ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได้มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด บริจาคหนังสือ

บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด

  วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด ได้มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด บริจาคหนังสือ

สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน จากกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม “สลก. รวมใจ ปันให้สังคม” แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

มอบหนังสือโครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง

ครั้งที่ 12/2567

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,950 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง โดยทางโครงการจะนำหนังสือที่ได้รับ ส่งต่อแก่ 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกวต, โรงเรียนดอยลานพิทยา, โรงเรียนบ้านละอูบ, โรงเรียนบ้านแม่ขีด, โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่ – บูรพา,โรงเรียนบ้านโปง,โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา และโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน

จัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (ในชุมชนกุฎีขาว)

ครั้งที่ 11/2567

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกับ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และบริจาคหนังสือกับสื่อการเรียนการสอน พร้อมจัดชั้นหนังสือ จำนวนทั้งสิ้น 150 เล่ม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (ในชุมชนกุฎีขาว) โดยมีกิจกรรมให้เด็กภายในศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมดังนี้ จับคู่สีตุ๊กตาลงตะกร้า ตอบคำถามจากบัตรคำศัพท์ และตอบคำถามจากการฟังนิทาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ส่งหนังสือ โรงเรียนบ้านต้นส้าน

ครั้งที่ 10/2567

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 480 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 500 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนบ้านต้นส้าน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน