Author: StangDonation Webmaster

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มอบหนังสือ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM)

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) ได้มอบหนังสือเรียนและหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

สโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนศรีพฤฒา และ สโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา มอบหนังสือ

สโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนศรีพฤฒา และ สโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 สโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนศรีพฤฒา และ สโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ได้มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ที่สโมสรได้รับบริจาคจากโครงการ “หนังสือสื่อรัก” แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด มอบหนังสือ

บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด ได้มอบหนังสือนิยายสำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 2,230 เล่ม แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

มอบหนังสือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,100 เล่ม และวารสาร จำนวน 400 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,500 เล่ม แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนาคต (Future Library) โดยจะนำหนังสือที่ได้รับเข้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ (ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) จังหวัดนครราชสีมา เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน

มอบหนังสือเรือนจำอำเภอนางรอง

ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่เรือนจำอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นำหนังสือเข้าห้องสมุดของทัณฑสถาน เพื่อเป็นประโยชน์ส่งเสริมให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับความรู้ที่ดีในด้านต่าง ๆ พัฒนาความคิด สติปัญญา ปลุกจิตสำนึกที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้และกลับตนเป็นคนดีภายหลังพ้นโทษ

มอบหนังสือทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา นำหนังสือเข้าห้องสมุดพร้อมปัญญา ของทัณฑสถาน เพื่อเป็นประโยชน์ส่งเสริมให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับความรู้ที่ดีในด้านต่าง ๆ พัฒนาความคิด สติปัญญา ปลุกจิตสำนึกที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้และกลับตนเป็นคนดีภายหลังพ้นโทษ

โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้องรับหนังสือ

ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสา โดยจะนำหนังสือที่ได้รับเข้าห้องสมุดของศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบลปิล๊อก บนแพกลางน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในศูนย์การเรียนรู้และชุมชน

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บริจาคหนังสือ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้มอบหนังสือแบบเรียนและหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับเด็ก แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 1,450 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,500 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มอบหนังสือ

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มอบหนังสือเรียนและหนังสือเตรียมสอบ แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย