ระเบียบการรับบริจาคสิ่งพิมพ์

ประเภทและลักษณะสิ่งพิมพ์ที่ศูนย์รับบริจาคฯ รับ คือ

 1. หนังสือประเภทแบบเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนและคู่มือเตรียมสอบเข้าอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา ที่เป็นหลักสูตรปัจจุบัน และอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน
 2. เรื่องสั้น วรรณกรรม เรื่องแปล นวนิยาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือภาพ นิทาน การ์ตูนสำหรับเด็กและเยาวชน ที่มีเนื้อหาเหมาะสม
 3. หนังสือและสื่อการเรียนรู้สำหรับฝึกและเสริมทักษะด้านภาษาต่าง ๆ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 4. วารสารและนิตยสาร เช่น National Geographic, สารคดี และ ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
 5. อุปกรณ์เสริมทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน เช่น เกมฝึกทักษะ โมเดลเสมือนจริง เครื่องเขียน แผนที่ ตารางธาตุ เป็นต้น

ศูนย์ฯ ของดรับบริจาคสิ่งพิมพ์และอื่นๆ ที่มีลักษณะดังนี้

 1. ตำราเรียนลักษณะแบบฝึกหัดที่มีการเขียน ใช้ หรือตรวจจากครูผู้สอนแล้ว
 2. หนังสือที่เกิดจากการถ่ายสำเนา
 3. หนังสือที่มีสภาพเก่า ชำรุด กรอบ กระดาษเปลี่ยนสี (เหลือง) เปียก ขึ้นรา หรือการกัดแทะจากสัตว์
 4. หนังสือที่เนื้อหาล้าสมัย หรือไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก โดยเฉพาะ หนังสือในกลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอยู่เสมอ
 5. หนังสือที่มีเนื้อหาเชิงปลุกระดม สร้างความแตกแยก รุนแรง เนื้อหาไม่เป็นกลาง รวมถึงมีเนื้อหาที่เกินความจริง เนื้อหาเหนือธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องไม่สามารถพิสูจน์ได้ หรือไม่มีทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับ
 6. แผ่น CD /เทป Cassette ในกลุ่มภาพยนตร์ เพลง หรือเนื้อหาไม่เหมาะสม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเสริมความรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
 7. เสื้อผ้า ตุ๊กตา ผ้าห่ม ปฏิทินเก่า ฯลฯ รวมทั้งสิ่งของอื่น ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หลักของศูนย์ฯ

*** สิ่งพิมพ์ทุกรายการที่นำมาบริจาค ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาโดยสามารถดำเนินการในลักษณะต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม