ระเบียบการรับบริจาคสิ่งพิมพ์

ประเภทและลักษณะสิ่งพิมพ์ที่ศูนย์รับบริจาคฯ รับ 

ประเภทที่รับบริจาค

 1. แบบเรียนสำหรับเด็กและเยาวชน และ คู่มือเตรียมสอบเข้าอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา
 2. เรื่องสั้น วรรณกรรม เรื่องแปล นวนิยาย หนังสือภาพ นิทาน การ์ตูน สำหรับเด็กและเยาวชน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 3. หนังสือและสื่อการเรียนรู้สำหรับฝึกและเสริมทักษะต่าง ๆ ด้านภาษา ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 4. หนังสือที่มีเนื้อหาด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 5. วารสารและนิตยสารที่ให้ความรู้ด้านสารคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพ เช่น National Geographic สารคดี ศิลปวัฒนธรรม และชีวจิต เป็นต้น
 6. อุปกรณ์เสริมทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน เช่น เกมฝึกทักษะ โมเดลเสมือนจริง เครื่องเขียน แผนที่ ตารางธาตุ เป็นต้น

ลักษณะที่รับบริจาค

 1. มีสภาพดี พร้อมใช้งาน
 2. มีเนื้อหาเหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน
 3. หนังสือเรียนเป็นหลักสูตรปัจจุบัน (พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา)
 4. วารสารและนิตยสาร ตีพิมพ์มาแล้วไม่เกิน 5 ปี (พ.ศ. 2560 / ค.ศ. 2017 เป็นต้นมา)

ศูนย์ฯ ของดรับบริจาคสิ่งพิมพ์และอื่นๆ ที่มีลักษณะดังนี้

 1. ตำราเรียนลักษณะแบบฝึกหัดที่มีการเขียน ตรวจจากครูผู้สอนแล้ว หรือผลิตโดยสถาบันกวดวิชา
 2. วารสารและนิตยสารที่มีเนื้อหาด้านการเมืองและความบันเทิง เช่น มติชนสุดสัปดาห์ กีฬา ภาพยนตร์ ศิลปิน-ดารา และอุตสาหกรรมรถยนต์
 3. สิ่งพิมพ์ที่เกิดจากการถ่ายสำเนา
 4. สิ่งพิมพ์ที่มีสภาพเก่า ชำรุด กรอบ เปียก ขึ้นรา เปลี่ยนสี (เหลือง) หรือการกัดแทะจากสัตว์
 5. สิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาล้าสมัยหรือไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก เช่น หนังสือในกลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ตีพิมพ์มาแล้วเกิน 5 ปี (ก่อน พ.ศ. 2560 / ค.ศ. 2017) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอยู่เสมอ
 6. สิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเชิงปลุกระดม สร้างความแตกแยก รุนแรง เนื้อหาไม่เป็นกลาง รวมถึงมีเนื้อหาที่เกินความจริง เนื้อหาเหนือธรรมชาติ ซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้ หรือไม่มีทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับ
 7. แผ่น CD /เทป Cassette ในกลุ่มภาพยนตร์ เพลง หรือเนื้อหาไม่เหมาะสม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเสริมความรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
 8. เสื้อผ้า ตุ๊กตา ผ้าห่ม ฯลฯ รวมทั้งสิ่งของอื่น ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หลักและกิจกรรมพิเศษของศูนย์ฯ

*** สิ่งพิมพ์ทุกรายการที่นำมาบริจาค ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาโดยสามารถดำเนินการในลักษณะต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม