ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ครั้งที่ 27/2562

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,100 เล่ม และวารสาร จำนวน 500 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,600 เล่ม แก่โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย จังหวัดอุดรธานี เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

กลุ่ม ลูกพี่ Jennis BNK48 Fanclub และเพจ ก็อยากถ่าย

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 กลุ่ม ลูกพี่ Jennis BNK48 Fanclub และเพจ ก็อยากถ่าย มอบหนังสือเรียนระดับอนุบาล-มัธยม พจนานุกรม วารสาร และพ็อกเก็ตบุ๊ค จากโครงการ “JORNOR ขอมอบ” แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ครั้งที่ 26/2562

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม แก่ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุน “โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต หลักสูตรชีวเคมี เพื่อสานสายใยความสามัคคีน้องพี่” ที่จะนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง (สถานศึกษาเด็กพิเศษ) ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 25/2562

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,000 เล่ม แก่สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนโครงการ “เปิดห้องสมุดสู่ชุมชน ประจำปี 2562” ที่จะนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียนบ้านหนองขาม จังหวัดนครปฐม และโรงเรียนเครือข่าย ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

สำนักงาน กสทช.

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สำนักงาน กสทช. มอบตำราเรียน หนังสือเด็ก และพ็อกเก็ตบุ๊ค แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ครั้งที่ 24/2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 600 เล่ม และวารสาร 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 700 เล่ม ทางรถไฟ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จังหวัดนครราชสีมา นำหนังสือเข้าสถานที่อ่านหนังสือประจำตำบล เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 23/2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 700 เล่ม และวารสาร 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 800 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 22/2562

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,000 เล่ม และวารสาร จำนวน 500 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,500 เล่ม แก่โรงเรียนบ้านเขาเขียว จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 21/2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 650 เล่ม และวารสาร 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 700 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว (พระครูวิบูลญาณสถิต อุปถัมภ์) จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 20/2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 650 เล่ม และวารสาร 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 700 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนบ้านหนองรัก จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชนสืบไป