ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ครั้งที่ 13/2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 430 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 450 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนบ้านเปา จังหวัดน่าน เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ครั้งที่ 12/2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือนิทานสำหรับเด็ก จำนวน 120 เล่ม แก่มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เพื่อนำหนังสือเข้าศูนย์เด็กเล็กภายในจังหวัดอำนาจเจริญ จากโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในชุมชน

ครั้งที่ 11/2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,100 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 1,200 เล่ม แก่โรงเรียนวัดกุดเวียน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 2,740 เล่ม และวารสาร จำนวน 260 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,000 เล่ม ให้แก่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของวิทยาลัย ส่งเสริมการเรียนการสอนของวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในวิทยาลัยและชุมชนสืบไป

ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 1,800 เล่ม และวารสาร จำนวน 200 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 เล่ม แก่โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จังหวัดราชบุรี เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 3,000 เล่ม และวารสาร จำนวน 600 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,600 เล่ม แก่โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกับงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับบริจาค คอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน สภาพดีและยังใช้งานได้ เพื่อส่งมอบให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับใช้เพื่อการศึกษาและวิจัย รับบริจาคถึงวันที่ 1 ก.ค. 63 (จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.) สอบถามรายละเอียดและบริจาคได้ที่ ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ห้อง P102 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 272 ถนนพระรามที่...

งดรับบริจาคสิ่งพิมพ์ทุกประเภท

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข งดรับบริจาคสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ทุกกรณี และงดการติดต่อทางโทรศัพท์ จนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ – Inbox เพจ StangDonation – E-mail: pittawat.dar@mahidol.ac.th

ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบปฏิทินตั้งโต๊ะ จำนวน 1,180 ฉบับ ให้ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ The Bangkok School for The blind เพื่อนำไปทำบัตรคำและสื่อการสอนอักษรเบรลล์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น (ปฎิทินดังกล่าวนำมาจาก “กิจกรรมวายทูทิ้ง” ที่ทางศูนย์ฯ ได้เปิดรับบริจาคระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563)

ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือ จำนวน 570 เล่ม และวารสาร 30 เล่ม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 600 เล่ม ทางรถไฟ ให้โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในวัดและชุมชน