ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

บริษัท ทีวีซีน แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด บริจาคหนังสือ

บริษัท ทีวีซีน แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด (TVSCENE)

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 บริษัท ทีวีซีน แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด (TVSCENE) สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้มอบหนังสือนวนิยายสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ESC) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ESC) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้มอบหนังสือเตรียมสอบ แบบเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา คัดเลือกหนังสือจากศูนย์รับบริจาคฯ เตรียมส่งต่อให้โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ พร้อมกับเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ศึกษาการบริการยืม-คืนหนังสือ และการจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

บริจาคหนังสือเรือนจำจังหวัดนนทบุรี

ครั้งที่ 20/2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,700 เล่ม และวารสาร จำนวน 300 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,000 เล่ม แก่เรือนจำจังหวัดนนทบุรี นำหนังสือเข้ามุมราชทัณฑ์ปันสุขในเรือนจำ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้ที่ดีในด้านต่าง ๆ พัฒนาความคิด สติปัญญา และปลุกจิตสำนึกที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้และกลับตนเป็นคนดีภายหลังพ้นโทษ

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) มอบหนังสือ

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ได้มอบหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของศูนย์รับบริจาคฯ ทางห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขและ ศูนย์รับบริจาคฯ ขอร่วมขอบคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย

มอบหนังสือโรงเรียนสี่แยกเขาดิน

ครั้งที่ 19/2565

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,100 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 2,200 เล่ม แก่โรงเรียนสี่แยกเขาดิน จังหวัดพิจิตร เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

บริจาคหนังสือวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ครั้งที่ 18/2565

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้มอบหนังสือ จำนวน 2,900 เล่ม และวารสาร จำนวน 100 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 3,000 เล่ม แก่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของวิทยาลัย ส่งเสริมการเรียนการสอนของวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในวิทยาลัยและชุมชน

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC)

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) มอบหนังสือเตรียมสอบ แบบฝึกหัด การ์ตูนเสริมความรู้ นิทาน และวรรณกรรมเยาวชน จำนวน 175 เล่ม จากกิจกรรม “รวมพลังส่งต่อความรู้เพื่อน้อง” แก่ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เพื่อส่งต่อความรู้ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ได้รับโอกาสทางการศึกษาผ่านหนังสือต่าง ๆ โดยได้ผู้อำนวยการ หน่วยงานบริหารเงินและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ทางห้องสมุดสตางค์...

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 รศ. ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ประสานงานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก นำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 23 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และร่วมกิจกรรมคัดเลือกหนังสือเพื่อนำไปอ่านเสริมความรู้แก่ตนเอง โดยงานสารสนเทศฯ ได้มอบกระเป๋าผ้ารักษ์โลกให้แก่คณะครูและนักเรียนทุกท่านเป็นที่ระลึกด้วย

มอบหนังสือโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม

ครั้งที่ 17/2565

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ จำนวน 2,300 เล่ม แก่โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน

ส่งหนังสือให้โรงเรียนบ้านนาสีนวล

ครั้งที่ 16/2565

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 650 เล่ม และวารสาร จำนวน 50 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 700 เล่มทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนบ้านนาสีนวล จังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียนและชุมชน