ครั้งที่ 13/2567

ส่งหนังสือโรงเรียนศานติวิทยาโสร่ง

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ส่งหนังสือจำนวน 680 เล่ม และวารสาร จำนวน 20 เล่ม เป็นจำนวนทั้งหมด 700 เล่ม ทางไปรษณีย์ ให้โรงเรียนศานติวิทยาโสร่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์และผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในโรงเรียน