วารสารที่ผลิตในประเทศไทย และปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลสากล

วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science : 7 ชื่อ

ตรวจสอบจาก Master Journal List
Web of Science - Science Citation Index Expanded (June 2020)

  1. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
    Allergy Immunol Soc Thailand, Mahidol Univ, Dept Microbiol Immunol, Faculty Tropical Med, Bangkok, Thailand, 10400
    Semiannual ISSN: 0125-877X (มีค่า Impact Factor 2018 = 1.747)

  2. Buffalo Bulletin
    Int Buffalo Information Ctr, Kasetsart Univ Lib, Po Box 1084, Bangkok, Thailand, 10903
    Quarterly ISSN: 0125-6726 (เริ่มเข้าฐานข้อมูล WOS - Science Citation Index Expanded ตั้งแต่ Sep 2008 มีค่า Impact Factor 2018 = 0.096)

  3. Chiang Mai Journal of Science
    Chiang Mai Univ, Faculty Science, Chiang Mai, Thailand, 50200
    Tri-annual ISSN: 0125-2526 (เริ่มเข้าฐานข้อมูล WOS - Science Citation Index Expanded ตั้งแต่ ปี 2008 มีค่า Impact Factor 2018 = 0.342)

  4. Maejo International Journal of Science and Technology
    Maejo Univ, Mijst Orchid Bldg, 1st Fl, San Sai, Chiang Mai, Thailand, 50290
    Tri-annual ISSN: 1905-7873 (เริ่มเข้าฐานข้อมูลตั้งแต่ Apr-Jun 2007 มีค่า Impact Factor 2018 = 0.481)

  5. ScienceAsia
    Science Society of Thailand, Public Information Dept, 73/1 Rama Vi Rd, Rajdhevee, Bangkok, Thailand, 00000
    Quarterly ISSN: 1513-1874 (เริ่มเข้าฐานข้อมูลตั้งแต่ March 2008 มีค่า Impact Factor 2018 = 0.452)

  6. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
    Southeast Asian Ministers Educ Organization, Seameo-Tropmed, 420-6 Rajvithi Rd, Bangkok, Thailand, 10400
    Bimonthly ISSN: 0125-1562 (เริ่มเข้าฐานข้อมูลตั้งแต่ Jul 2009 มีค่า impact factor 2018 = 0.287)

  7. Thai Journal of Veterinary Medicine
    Chulalongkorn Univ, Fac Veterinary Sci, Henri Dunant Rd, Bangkok, Thailand, 10330
    Quarterly ISSN: 0125-6491 (เริ่มเข้าฐานข้อมูลตั้งแต่ March 2007 มีค่า Impact Factor 2018 = 0.318)

วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล BIOSIS Previews : 10 ชื่อ

ตรวจสอบจาก Master Journal List

  1. Agriculture and Natural Resources
    Kasetsart Univ Research & Development Inst-Kurdi, Kasetsart Univ, 50 Ngamwongwan Rd, Chatuchak, Bangkok, Thailand, 10900
  2. Asian Journal of Mycology
    Mae Fah Luang University, 333 Moo 1 Thasud Muang Chiangrai 57100
  3. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
  4. Chiang Mai Journal of Science
  5. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
  6. Environment and Natural Resources Journal
    Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University
  7. Journal of The Medical Association of Thailand
  8. Natural History Bulletin of the Siam Society
  9. ScienceAsia
  10. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health

วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Zoological Records : 19 ชื่อ

ตรวจสอบจาก Master Journal List

  1. Agriculture and Natural Resources
    Kasetsart Univ Research & Development Inst-Kurdi, Kasetsart Univ, 50 Ngamwongwan Rd, Chatuchak, Bangkok, Thailand, 10900
  2. Environment and Natural Resources Journal
    Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University
  3. EnvironmentAsia
    Thai Soc Higher Educ Inst Environ, Mahidol Univ, Fac Environ & Resource Stud, 999 Phutthamonthon Sai 4 Rd, Salaya, Phutthamonthon, Thailand, Nakhon Pathom, 73170
  4. Journal of Wildlife in Thailand
    Kasetsart Univ, 50 Pahonyothin Rd, Chatuchak, Bangkok, Thailand, 10900
  5. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
    Kasetsart Univ Research & Development Inst-Kurdi, Kasetsart Univ, 50 Ngamwongwan Rd, Chatuchak, Bangkok, Thailand, 10900
  6. KKU Science Journal
    Khon Kaen Univ, Fac Sci, 123 Mittraphab Rd, Khon Kaen, Thailand, 40002
  7. Maejo International Journal of Science and Technology
    Maejo Univ, Mijst Orchid Bldg, 1st Fl, San Sai, Chiang Mai, Thailand, 50290
  8. Natural History Bulletin of the Siam Society
    Siam Soc, 131 Soi Asoke (Soi 21) Sukhumvit, Bangkok, Thailand, 00000
  9. Phuket Marine Biological Center Special Publication
    Phuket Marine Biological Ctr, P O Box 60, Phuket, Thailand, 83000
  10. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin
    Phuket Marine Biological Ctr, P O Box 60, Phuket, Thailand, 83000
  11. ScienceAsia
    Thailands Natl Science & Technology Development Agency, Public Information Dept, 73/1 Rama Vi Rd, Rajdhevee, Bangkok, Thailand, 00000
  12. Songklanakarin Journal of Science and Technology
    Prince Songkla, Univ Hat Yai, Songkhla, Thailand, 90112
  13. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
    Southeast Asian Ministers Educ Organization, Seameo-Tropmed, 420-6 Rajvithi Rd, Bangkok, Thailand, 10400
  14. Thai Journal of Agricultural Science
    Agr Sci Soc Thailand, Kasetsart Univ, Dept Soil Sci, Po Box 1070, Bangkok, Thailand, 10900
  15. Thai Journal of Forestry
    Forestry Research Center, Faculty of Forestry, Kasetsart University
  16. Thai Journal of Veterinary Medicine
    Chulalongkorn Univ, Fac Veterinary Sci, Henri Dunant Rd, Bangkok, Thailand, 10330
  17. Thailand Natural History Museum Journal
    Natl Science Museum, Technoplis Klong 5, Klong Luang, Pathumthani, Thailand, 12120
  18. Tigerpaper-Bangkok
    Food Agriculture Organization United Nations-Fao Regional Office Asia Pa, Maliwan Mansion, Phra Atit Rd, Bangkok, Thailand, 10200
  19. Tropical Natural History
    Natural History Museum Chulalongkorn Univ, Dept Biology, Faculty Science, Chulalongkorn Univ, Bangkok, Thailand, 10330

วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Scopus : 31 ชื่อ

ตรวจสอบจากค่า SJR 2017 จากฐานข้อมูล SCImago Journal Rank และ Scopus

1. Agriculture and Natural Resources (Former title: Kasetsart Journal - Natural Science) Coverage: 2016-ปัจจุบันSJR = 0.155, CiteScore = 0.24 ปัจจุบันตีพิมพ์กับ Elsevier
2. Asian Biomedicine Coverage: 2008-2017 SJR = 0.162, CiteScore = 0.24 ปัจจุบันสำนักพิมพ์อยู่เนเธอร์แลนด์
3. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology Coverage: 1983-2017 SJR = 0.577, CiteScore = 1.13
4. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention Coverage: 2000-ปัจจุบัน SJR = 0.616, CiteScore = 1.46 ปัจจุบันสำนักพิมพ์อยู่อิหร่าน
5. Buffalo Bulletin Coverage: 2008-2017 SJR = 0.217, CiteScore = 0.18
6. Chiang Mai Journal of Science Coverage: 2008-ปัจจุบัน SJR = 0.207, CiteScore = 0.53
7. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences Coverage: 2003, 2006, 2009-ปัจจุบัน SJR = 0.188, CiteScore = 0.36
8. Engineering Journal Coverage: 2009-ปัจจุบัน SJR = 0.227, CiteScore = 0.76
9. EnvironmentAsia Coverage: 2009-2017 SJR = 0.233, CiteScore = 0.60
10. Environment and Natural Resources Journal Coverage: 2015-ปัจจุบัน SJR = 0.111, CiteScore = N/A
11. Geotechnical Engineering Coverage: 1978-1990, 1994-ปัจจุบัน SJR = 0.189, CiteScore = 0.28
12. International Agricultural Engineering Journal Coverage: 1992, 1994-2017 SJR = 0.135, CiteScore = 0.19
13. International Energy Journal Coverage: 2000-2012, 2014-2017 SJR = 0.193, CiteScore = 0.53
14. International Journal of Geoinformatics Coverage: 2008-2017 SJR = 0.176, CiteScore = 0.32
15. Journal of Health Research Coverage: 2010, 2013, 2015 to 2017 SJR = 0.101, CiteScore = 0.04
16. Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet Coverage: 1970-ปัจจุบัน SJR = 0.239, CiteScore = 0.48
17. Journal of Metals, Materials and Minerals Coverage: 2017 SJR = N/A, CiteScore = N/A
18. Kasetsart Journal - Social Sciences Coverage: 2006-ปัจจุบัน SJR = 0.154, CiteScore = 0.16
19. Maejo International Journal of Science and Technology Coverage: 2009-ปัจจุบัน SJR = 0.144, CiteScore = 0.49
20. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin Coverage: 2011-2013, 2016-2017 SJR = 0.123, CiteScore = 0.67
21. ScienceAsia Coverage: 2006-2017 SJR = 0.179, CiteScore = 0.57
22. Songklanakarin Journal of Science and Technology Coverage: 2006-ปัจจุบัน SJR = 0.249, CiteScore = 0.55
23. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Coverage: 1971-ปัจจุบัน SJR = 0.359, CiteScore = 0.73
24. Thai Forest Bulletin (Botany) Coverage: 2015-2017 SJR = 0.127, CiteScore = 0.11
25. Thai Journal of Mathematics Coverage: 2011-2017 SJR = 0.235, CiteScore = 0.20
26. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences Coverage: 2009-ปัจจุบัน SJR = 0.138, CiteScore = 0.21
27. Thai Journal of Veterinary Medicine Coverage: 2008-2017 SJR = 0.180, CiteScore = 0.226
28. Thailand Statistician Coverage: 2017-ปัจจุบัน SJR = N/A, CiteScore = N/A
29. Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications Coverage: 2011-2017 SJR = 0.118, CiteScore = 0.48
30. Tropical Natural History Coverage: 2017 SJR = N/A, CiteScore = N/A
31. Walailak Journal of Science and Technology Coverage: 2012-ปัจจุบัน SJR = 0.160, CiteScore = 0.42
- Asia-Pacific Population Journal Coverage: 1986-2016
- Kasetsart Journal - Natural Science Coverage: 2006-2015
- Thai Journal of Nursing (coverage discontinued in Scopus) Coverage: 1975-1982
- Thai Journal of Agricultural Science Coverage: 1979, 1983, 2011-2015

วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล PubMed (MEDLINE) : 4 ชื่อ

  1. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
  2. ISSN: 0125-877X (ปี 1983-ปัจจุบัน)
  3. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (APJCP)
  4. ISSN: 1513-7368 National Cancer Institute, Thailand (ปี 2002-ปัจจุบัน)
  5. Journal of the Medical Association of Thailand (Chotmaihet thangphaet : จดหมายเหตุทางแพทย์)
  6. ชื่อเดิม : Chotmaihet thangphaet Khong Phaetthaya Samakhom haeng Prathet Thai ISSN: 0125-2208 (ปี 1967-ปัจจุบัน)
  7. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  8. ISSN: 0125-1562 (ปี 1971-ปัจจุบัน)

ปัจจุบันไม่ปรากฏในฐานข้อมูลแล้ว

  1. Siriraj Hospital Gazette
  2. ISSN: 0125-152X / ตั้งแต่ปี 2005 เปลี่ยนชื่อเป็น Siriraj Medical Journal
    ปี 1962-1980 ปัจจุบันไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
  3. Chot Mai Het Kan Phayaban (จดหมายเหตุการพยาบาล)
  4. ISSN: 0125-0035 / ปี 1952-1971 ปัจจุบันไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
    เปลี่ยนชื่อเป็น Thai Journal of Nursing
  5. Thai Journal of Nursing (วารสารพยาบาล) ISSN: 0125-0078
  6. ปี 1972-1982 ปัจจุบันไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
    ชื่อเดิม : Chot Mai Het Kan Phayaban
  7. The Journal of the Dental Association of Thailand (วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์)
  8. ISSN: 0045-9917 / ปี 1949-1991 ปัจจุบันไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
  9. Journal of Thai Association for Voluntary Sterilization (สมาคมทำหมันแห่งประเทศไทย)
  10. ปี 1979-1984 ปัจจุบันไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
    PubMed - MEDLINE Date range of indexed citations unspecified
  11. Journal of the Science Society of Thailand
  12. ISSN: 0303-8122 / มีเพียง 1 บทความ ในปี 1979 (A survey of research in reproductive sciences in Thailand)
    ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็น ScienceAsia และไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
  13. Mahidol population gazette
  14. ISSN: 0858-5261 [Population statistics]
    ปี 1993-2000 ปัจจุบันไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
  15. Warasan Prachakon Lae Sangkhom (Journal of Population and Social Studies)
  16. ISSN: 0857-717X / ปี 1988-1999 ปัจจุบันไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล

วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล SciFinder : 9 ชื่อ

  1. Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet (1970-ปัจจุบัน)
  2. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health (1971-ปัจจุบัน)
  3. Chiang Mai Journal of Science (2000-ปัจจุบัน)
  4. ชื่อเดิม : Journal of the Science Faculty of Chiang Mai University (1974-1999) (วารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  5. ScienceAsia (1999-ปัจจุบัน)
  6. ชื่อเดิม : Journal of the Science Society of Thailand (1975-1998)
  7. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology (1983-ปัจจุบัน)
  8. Kasetsart Journal: Natural Science (1991-ปัจจุบัน)
  9. Journal of Scientific Research of Chulalongkorn University (1994-ปัจจุบัน)
  10. (วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  11. Warasan Phesatchasat (1974-2005, เริ่มเข้าในฐานข้อมูลต่อในปี 2006-)
  12. (วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
  13. Asian Biomedicine (2008-ปัจจุบัน)

ปัจจุบันไม่ปรากฏในฐานข้อมูลแล้ว

  • Songklanakarin Journal of Science and Technology (2002-2005)
  • (วารสารสงขลานครินทร์)
  • Thai Journal of Health Research (1999-2006) : ปี 2007 เปลี่ยนชื่อเป็น Journal of Health Research / ปี 2008-ปัจจุบัน ยกเลิกชื่อไทย วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • Thai Journal of Agricultural Science (1973-2002)
  • Warasan Prachakon Lae Sangkhom (1988-2000) : วารสารประชากรและสังคม
  • Mahidol population gazette (1993-2000)
  • Institute for Population and Social Research, Mahidol University
  • Journal of the Dental Association of Thailand (1970-1991)
  • (วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย)
  • Journal of the National Research Council of Thailand (1961-1987)
  • (วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
  • Journal of Thai Association for Voluntary Sterilization (1979-1984) : สมาคมทำหมันแห่งประเทศไทย
  • Thai journal of nursing (1975-1982) : วารสารพยาบาล
  • ชื่อเดิม : Chot mai het kan phayaban (1965-1971) : จดหมายเหตุการพยาบาล
  • Thai Journal of Veterinary Medicine (1977-1981) : เวชสารสัตวแพทย์
  • Chiang Mai Medical Bulletin (1970-1981) : เชียงใหม่เวชสาร
  • Environmental Sanitation Reviews (1980-1981) วารสารของ AIT
  • Journal of Faculty of Medicine Chulalongkorn University (1967-1971)
  • (Chulalongkorn Medical Journal จุฬาลงกรณ์เวชสาร)
  • Journal of the Pharmaceutical Association of Thailand (1948-1954)
  • Vanasarn (1954-1965)
  • Thai Science Bulletin (1939-1959)
  • Journal of Health Research (2007-2010)

วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล MathSciNet : 2 ชื่อ

  1. Thai Journal of Mathematics (2003-) วารสารคณิตศาสตร์ไทย
  2. Mathematical Association of Thailand. Ed. Off. Chiang Mai Univ., Dept. Math. Chiang Mai 50200 Thailand
  3. Chiang Mai Journal of Science (2007-)
  4. Chiang Mai Univ. Faculty of Science Chiang Mai 50200 Thailand

ปัจจุบันไม่ปรากฏในฐานข้อมูลแล้ว

  • Thailand Statistician. Journal of Thailand Statistical Association (2003-2009) [No longer indexed]
  • East-West Journal of Mathematics (1998-2013) [No longer indexed]
  • Fac. Sci., Dep. Math. Khon Kaen Univ. Khon Kaen 40002 Thailand

วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Zentralblatt MATH : 5 ชื่อ

  1. Chamchuri Journal of Mathematics
  2. Chulalongkorn University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Computer Science
  3. Chiang Mai Journal of Science (ชื่อเดิม Journal of the Science Faculty of Chiang Mai University.)
  4. Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai
  5. ScienceAsia
  6. Science Society of Thailand, Bangkok
  7. Thai Journal of Mathematics วารสารคณิตศาสตร์ไทย
  8. The Center for Promotion of Mathematical Research of Thailand, the Mathematical Association of Thailand, Bangkok. / Chiang Mai University
  9. Thailand Statistician. Journal of Thailand Statistical Association วารสารของสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
  10. Chiang Mai University, Department of Statistics, Chiang Mai.

ปัจจุบันไม่ปรากฏในฐานข้อมูลแล้ว

  • East-West Journal of Mathematics (1998-2013) [No longer indexed]
  • Department of Mathematics, Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen

วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล CINAHL

  1. Thai Journal of Nursing Research (วารสารวิจัยทางการพยาบาล) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Pacific Rim International Journal of Nursing Research

วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Internagtional Pharmaceutical Abstracts (IPA)

  1. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล Thai Journal of Hospital Pharmacy (ISSN 1513-4067)

วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล AgBiotechNet (CABI)

  1. Agriculture and Natural Resources (ISSN 2452-316X) - Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI)
  2. Asian Biomedicine (ISSN 1905-7415) - Faculty of Medicine, Chulalongkom University
  3. AU Journal of Technology (ISSN 1513-0886) - Assumption University Press
  4. Buffalo Bulletin (ISSN 0125-6726) - International Buffalo Information Center
  5. Buffalo Journal (ISSN 0857-1554) - Research Centre for Bioscience in Animal Production, Fac. Veterinary Science, Chulalongkorn Univ.
  6. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences (ISSN 1685-1994) - Chiang Mai University
  7. Environment Asia (ISSN 1906-1714) - Society of Higher Education Institutes on Environment
  8. International Journal of Agricultural Technology (ISSN 1686-9141) - Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA)
  9. Journal of Agricultural Research and Extension (ISSN 0125-8850) - Office of Agricultural Research and Extension, Maejo University
  10. Journal of Applied Animal Science (ISSN 1906-2257) - Faculty of Veterinary Science, Mahidol University
  11. Journal of Kasetsart Veterinarians (ISSN 0125-5169) - Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University
  12. Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine (ISSN 1905-7571) - Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine
  13. Journal of the Medical Association of Thailand (ISSN 0125-2208) - Medical Association of Thailand
  14. Journal of Tropical Medicine & Parasitology (ISSN 0125-4987) - Parasitology and Tropical Medicine Association of Thailand
  15. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin (ISSN 0125-796X) - Kasetsart University, Faculty of Fisheries
  16. KKU Veterinary Journal (ISSN 0858-2297) - Khon Kaen University
  17. Maejo International Journal of Science and Technology (ISSN 1905-7873) - Maejo University
  18. RAP Publication (ISSN 1014-191X) - FAO Regional Office for Asia and the Pacific
  19. SABRAO Journal of Breeding and Genetics (ISSN 1029-7073) - Society for the Advancement of Breeding Research In Asia and Oceania
  20. ScienceAsia (ISSN 1513-1874) - Science Society of Thailand
  21. Silpakorn University Science and Technology Journal (ISSN 1905-9159) - Research and Development Institute, Silpakorn University
  22. Songklanakarin Journal of Science and Technology (ISSN 0125-3395) - Prince of Songkla University
  23. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, The (ISSN 0125-1562) - SEAMEO Regional Tropical Medicine and Public Health Network
  24. Thai Journal of Agricultural Science (ISSN 0049-3589) - Agricultural Science Society of Thailand
    (อยู่ในฐานข้อมูล Forest Science Database, Diary Science Database ของ CABI Publishing ด้วย)
  25. Thai Journal of Veterinary Medicine, The (เวชสารสัตวแพทย์) (ISSN 0125-6491) - Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University
  26. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences, The (ISSN 0125-4685) - Chulalongkorn University
  27. Walailak Journal of Science and Technology (ISSN 1686-3933) - Institute of Research and Development, Walailak University

ปัจจุบันไม่ปรากฏในฐานข้อมูลแล้ว

  • Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
  • Journal of the Thai Veterinary Medical Association (สัตวแพทยสาร)
  • Thai Forest Bulletin (Botany)
  • Thai Journal of Aquatic Science

วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล POPLINE

  1. Journal of Population and Social Studies (วารสารประชากรและสังคม)
  2. Journal of the Thai Association for Voluntary Sterilization (เฉพาะปี 1980-1984)

วารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ERIC

  1. English Teacher: An International Journal (2000-2003)
  2. PASAA : Journal of Language Teaching and Learning