รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๒๗

ศาสตราจารย์ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๒๘

ศาสตราจารย์ ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๒๙  

     
ศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ สิริสิงห
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๓๑
ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๓๓
ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๓๕
     
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ โศภน
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๓๘
ศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๐
ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๑
     
ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๕
ศาสตราจารย์ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๐
ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘