คำกราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ในการพระราชพิธีทรงวางศิลาก่อพระฤกษ์
ตึกทดลองวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘

ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

          ด้วยรัฐบาลของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้พิจารณาเห็นว่าการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความสำคัญต่อการพัฒนาของประเทศในยุคปัจจุบันเป็นอันมาก จึงได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ปรับปรุงและขยายการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ให้เจริญยิ่งขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือช่วยเหลือจากมูลนิธิร้อกกี้เฟลเลอร์

          คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจุบันตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา มีอาคารและบริเวณคับแคบ ทางรัฐบาลจึงได้มอบที่บริเวณหน้ากรมทางหลวงนี้ประมาณ ๔๐ ไร่ ให้เป็นสถานที่ใหม่ เพื่อจะได้สร้างอาคารทดลองวิทยาศาสตร์ต่อไป โดยทางคณะจะได้ร่วมมือกับมูลนิธิร้อกกี้เฟลเลอร์ขยายการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ Preclinic ให้ถึงขั้นปริญญาตรี โท เอก เพื่อดำเนินการผลิตอาจารย์พรีคลินิกสำหรับโรงเรียนแพทย์ในส่วนภูมิภาคที่จะตั้งขึ้นใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล และนอกจากนี้ยังจัดเตรียมนักศึกษาสำหรับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่จะสร้างขึ้นในบริเวณที่ต่อเนื่องกันนี้อีกด้วย ทางมูลนิธิได้รับรองให้ความช่วยเหลือทางอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อาจารย์ห้องสมุด ตลอดจนทุนต่างๆ ต่อไป สำหรับปีนี้ทางมูลนิธิได้มอบเงินซื้ออุปกรณ์การสอนและวิจัยให้แล้ว เป็นมูลค่าประมาณ ๖ ล้าน ๙ แสนบาท และยังได้จัดทุนส่งอาจารย์และนักศึกษาของคณะที่เรียนดี ไปศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา เพื่อกลับมาเป็นอาจารย์ต่อไปด้วย

          อาคารที่จะทำการก่อสร้างในขั้นแรกนี้ มีรวมด้วยกัน ๕ หลัง เป็นตึก ๖ ชั้น มีเนื้อที่ประมาณ ๓๖,๐๐๐ ตารางเมตร และทางรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณแผ่นดินให้แล้ว เป็นค่าก่อสร้างตัวอาคารเป็นเงิน ๓๗ ล้าน ๘ แสนบาท ในระยะเวลา ๓ ปี

          บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระมหากรุณาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ประกอบพิธีวางศิลาก่อพระฤกษ์อาคารทดลองวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นศิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล และเพื่อให้ได้เป็นประโยชน์แก่ประชากรทั้งมวลสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

คัดลอกจาก : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์. (๒๕๑๑). หนังสือที่ระลึกในวัน เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด ตึกทดลองวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑. พระนคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง.