ข่าว มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14

ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ มอบโปสเตอร์และน้ำดื่มบุ๊คแฟร์2020

เผยแพร่ 15 มกราคม 2563

ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ มอบโปสเตอร์และน้ำดื่มบุ๊คแฟร์2020

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ทีมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ มอบโปสเตอร์และน้ำดื่มบุ๊คแฟร์2020 ให้แก่ห้องสมุดในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี และห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14

ในโอกาสนี้ได้เรียนเชิญ คุณผจญ คงสบาย หัวหน้างานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ และ คุณเพ็ญศรี ไชยพงศ์ หัวหน้าห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คุณจันทรา เทพอวยพร หัวหน้าห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี และ คุณอังคณา อินทรพาณิชย์ หัวหน้าห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีเปิดวันที่ 29 มกราคม 2563

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปรับปรุงล่าสุด : 17 มกราคม 2563
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร : 02-201-5710 อีเมล : lisc@mahidol.ac.th