งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ (Mahidol-Phayathai Book Fair)

มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 1
(2-4 กุมภาพันธ์ 2548)

มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2
(7-11 กุมภาพันธ์ 2549)

มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 3
(7-9 กุมภาพันธ์ 2550)

มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 4
(2-6 กุมภาพันธ์ 2552)

มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 5
(1-5 กุมภาพันธ์ 2553)

มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 6
(1-4 กุมภาพันธ์ 2554)

มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7
(7-10 กุมภาพันธ์ 2555)

มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 8
(5-8 กุมภาพันธ์ 2556)

มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9
(3-6 กุมภาพันธ์ 2558)

มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10
(8-11 กุมภาพันธ์ 2559)

มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11
(7-10 กุมภาพันธ์ 2560)

มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12
(20-23 กุมภาพันธ์ 2561)

มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13
(20-22 กุมภาพันธ์ 2562)

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปรับปรุงล่าสุด : 28 มกราคม 2563
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร : 02-201-5710 อีเมล : lisc@mahidol.ac.th