ข่าว มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14

มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ เน้นกิจกรรมรักษ์โลก ลดขยะพลาสติก

เผยแพร่ 2 มกราคม 2563

Responsive image

งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 ขานรับนโยบายลดการใช้ถุงพลาสติกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรเห็นคุณค่าในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อม


ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการจัดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 จัดการประชุมเตรียมความพร้อมและรายงานความคืบหน้าการจัดงาน นำโดย ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ และ รศ. ดร.อรอุมา เขียวหวาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงาน พร้อมด้วย นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล ประธานคณะกรรมการจัดงานโดยคณะกรรมการแต่ละฝ่ายนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงาน ซึ่งมุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ส่งเสริมนิสัยการรักการอ่านให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally - competent graduates ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ ได้ให้ข้อคิดว่า การจัดงานในครั้งนี้ขอให้ระลึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องแสดงความมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว (single-use plastic) เพื่อให้สอดคล้องกับโรดแมปการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 ของรัฐบาล ที่มีเป้าหมายลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายในปี 2565

เพื่อแสดงความมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม งานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 14 จึงร่วมรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมงานนำถุงผ้ามาใช้ทดแทนการรับถุงพลาสติกจากร้านค้า ขณะเดียวกันก็ประสานทำความเข้าใจกับร้านค้าต่าง ๆ ร่วมงดใช้ถุงพลาสติกเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการลดการใช้พลาสติกและลดปริมาณขยะ อาทิ กิจกรรมห่อปกหนังสือด้วยกระดาษแทนปกพลาสติก ระบายสีถุงผ้า กิจกรรมแบ่งกันอ่าน เพื่อลดปริมาณขยะหนังสือ เป็นต้น

ทั้งนี้ จากข้อมูลของ กรมควบคุมพลพิษ ระบุว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะ 27.82 ล้านตันต่อปี หรือ 76,219 ตันต่อวัน เท่ากับว่าคนไทยสร้างขยะ 1.15 กิโลกรัมต่อวัน ในจำนวนนั้นเป็นถุงพลาสติก 45,000 ล้านใบต่อปี

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปรับปรุงล่าสุด : 2 มกราคม 2563
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร : 02-201-5710 อีเมล : lisc@mahidol.ac.th