ผลการดำเนินงาน

 

สรุปรายละเอียด รายรับ - ค่าใช้จ่าย จากการจัดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ปี 2548-2563
ของ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

รายการ

รายรับ

ค่าใช้จ่าย

กำไร

การจัดงานฯ ครั้งที่ 1 (2-4 ก.พ. 48)

105,100.00

27,960.00

77,140.00

การจัดงานฯ ครั้งที่ 2 (7-11 ก.พ. 49)

230,000.00

68,366.50

161,633.50

การจัดงานฯ ครั้งที่ 3 (7-9 ก.พ. 50) 

136,500.00

53,268.00

83,232.00

การจัดงานฯ ครั้งที่ 4 (2-6 ก.พ. 52)

233,500.00

84,645.00

148,855.00

การจัดงานฯ ครั้งที่ 5 (1-5 ก.พ. 53)

277,200.00

82,220.00

194,980.00

การจัดงานฯ ครั้งที่ 6 (1-4 ก.พ. 54)

208,650.00

86,984.00

121,666.00

การจัดงานฯ ครั้งที่ 7 (7-10 ก.พ. 55)

207,300.00

123,408.44

83,891.56

การจัดงานฯ ครั้งที่ 8 (5-8 ก.พ. 56)

229,050.00

95,442.60

133,607.40

การจัดงานฯ ครั้งที่ 9 (3-6 ก.พ. 58)

221,200.00

98,391.75

122,808.25

การจัดงานฯ ครั้งที่ 10 (8-11 ก.พ. 59)

210,400.00

107,334.00

103,066.00

การจัดงานฯ ครั้งที่ 11 (7-10 ก.พ. 60)

215,000.00

94,116.90

120,883.10

การจัดงานฯ ครั้งที่ 12 (20-23 ก.พ. 61)

204,200.00

82,309.80

121,890.20

การจัดงานฯ ครั้งที่ 13 (20-22 ก.พ. 62)

155,400.00

76,657.37

78,742.63

การจัดงานฯ ครั้งที่ 14 (29 ม.ค.-1 ก.พ. 63)

161,800.00

61,681.00

100,119.00

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ที่ใช้รายได้จากงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ปี 2548-2561
ของ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

รายการ

ค่าใช้จ่าย

ซื้อตู้หนังสือกระจกบานเลื่อน จำนวน 5 ตู้ (9 เม.ย. 50)

75,000.00

ซื้อตู้แสดงหนังสือมาใหม่ และตู้หนังสือฝากจำหน่าย จำนวน 2 ชุดตู้ (31 ส.ค. 52)

131,600.00

ซื้อบอร์ดนิทรรศการ จำนวน 2 ชุด (30 มี.ค. 53)

10,700.00

จ้างทำใบคั่นหนังสือ (11 มิ.ย. 53)

5,082.50

ซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม จำนวน 1 เครื่อง (19 ก.ค. 53)

25,000.00

ซื้อตู้โชว์หนังสือกระจกบานเลื่อน 2 ตอน (9 พ.ค. 54)

45,000.00

ซื้อโซฟา พร้อมโต๊ะกลางกระจก (3 มิ.ย. 54)

24,321.10

ซื้อเก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง (3 มิ.ย. 54)

12,840.00

ค่าถ่ายรูปโลห์รางวัลสภาปัตยกรรมตึกกลม จำนวน 1 รูป (2 ธ.ค.54)

800.00

ค่าจ้างอัดรูปโลห์รางวัลสภาปัตยกรรมตึกกลม จำนวน 5 รูป (6 ธ.ค.54)

164.00

ค่ากรอบใส่รูปโลห์รางวัลสภาปัตยกรรมตึกกลม จำนวน 3 รูป (9 ธ.ค. 54)

2,700.00

ค่ากรอบรูป จำนวน 3 ใบ (14 ธ.ค. 54)

2,500.00

ซื้อตู้โชว์ของที่ระลึกกระจกบานเลื่อน 2 ตอน (8 มี.ค. 55)

53,000.00

ค่ากรอบรูป จำนวน 3 ใบ (19 ต.ค. 55)

1,100.00

ค่าอัดรูปสี จำนวน 8 รุป (19 ก.พ. 56)

1,360.00

ค่าอัดรูปสี จำนวน 15 รูป (25 เม.ย. 56)

443.00

ค่าบอร์ดนิทรรศการ จำนวน 5 บอร์ด (2 มิ.ย. 58)

54,035.00

ค่าจ้างขนย้ายครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (21 มี.ค. 60)

14,000.00

ค่าจ้างซ่อมโซฟา จำนวน 1 ชุด (28 เม.ย. 60) 20,865.00

ปี 2561 ยังไม่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

-

 

 

 

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ปรับปรุงล่าสุด : 21 กันยายน 2563
272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร : 02-201-5710 อีเมล : lisc@mahidol.ac.th