ข้อมูลการจัดงาน

โครงการจัดงาน "มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9"
(Mahidol-Phayathai Book Fair 2015)

ในวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2558
ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

หลักการและเหตุผล

          งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้จัดกิจกรรมโครงการมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 และจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมนิสัยการรักการอ่านให้แก่นักศึกษา บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ คณะ สถาบัน โรงเรียน และหน่วยงานใกล้เคียงอื่นๆ ในพื้นที่เขตพญาไท รวมทั้งประชาชนทั่วไป มีการออกร้านจำหน่ายหนังสือทุกประเภท สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การศึกษา ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม การออกร้านและแสดงผลิตภัณฑ์ของบรรดาสมาชิกเครือข่ายมหิดลพญาไทและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล การจัดเวทีเสวนานักเขียน และกิจกรรมการแสดงอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศภายในงาน รายได้จากการจัดงานเพื่อสมทบทุนพัฒนาห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2558 นี้ งานสารสนเทศฯ จึงได้กำหนดการจัดงานดังกล่าวขึ้นตามโครงการจัดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และส่งเสริมการอ่าน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ภายในเขตพื้นที่พญาไท และบริเวณใกล้เคียง 
2. เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งคณะและสถาบันอื่นๆของมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลภายนอกทั่วไป มีโอกาสเลือกซื้อหนังสือทุกประเภทได้อย่างหลากหลายในราคาลดพิเศษ 
3. เป็นส่วนหนึ่งของการบริการสู่ชุมชนของคณะวิทยาศาสตร์ 
4. เป็นการจัดกิจกรรมพิเศษ หารายได้สมทบทุนพัฒนาห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

ผู้รับชอบโครงการ

คณะกรรมการจัดงาน มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                      
โทร. 02-201-5710โทรสาร 02-354-7144
เว็บไซต์ http://stang.sc.mahidol.ac.th  อีเมล lisc@mahidol.ac.th

ระยะเวลาจัดงาน

ในวันอังคารที่ 3 - วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 (ระยะเวลา 4 วัน)

สถานที่จัดงาน

บริเวณลานรอบตึกกลม  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และคณะ สถาบันใกล้เคียง  มีโอกาสเลือกซื้อหนังสือตำราและหนังสืออื่นๆ ทุกประเภทได้อย่างหลากหลายในราคาลดพิเศษ 
2. มีบรรยากาศของการเรียนรู้และการรักการอ่านมากขึ้น ในกลุ่มของนักศึกษา และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ คณะ/สถาบันอื่นๆ ในเขตพญาไท รวมทั้งนักเรียนและประชาชนทั่วไป 
3. เกิดกิจกรรมการบริการสู่ชุมชน เสริมสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ 
4. สร้างรายได้เพื่อใช้ในการพัฒนาห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์