ประมวลภาพบรรยากาศในงาน

2 กุมภาพันธ์ 2558 : บรรยากาศการจัดบูธ และการประชาสัมพันธ์
3 กุมภาพันธ์ 2558 : พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 และเสวนาพิเศษ "ดราม่า ข่าว ลือ... กับคน Gen Me" จาก คุณจอห์น วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ และ คุณณัฐพงศ์ เทียนดี หรือพ่อหมอ
4 กุมภาพันธ์ 2558 : เสวนาวาไรตี้ "เมื่อนักวิทย์...คิดจะเขียน" โดยสองนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นมากกว่า "นักวิทยาศาสตร์" ดร. ป๋วย อุ่นใจ จากภาควิชาชีววิทยา และ ดร.อัญชีรา วิบูลจันทร์ จากภาควิชาพฤกษศาสตร์
5 กุมภาพันธ์ 2558 : เสวนาวาไรตี้ "Science Idol" เพื่อไขความลับสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ โดยดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ
6 กุมภาพันธ์ 2558 : เสวนาวาไรตี้ "ธรรมะ...ทำเงิน" วิธีการจัดการการเงินและการออม โดยใช้หลักธรรม เพื่อความเข้มแข็งทางการเงิน กับดร. อัจฉรา โยมสินธุ์

 

6 กุมภาพันธ์ 2558
เสวนาวาไรตี้ "ธรรมะ...ทำเงิน" วิธีการจัดการการเงินและการออม โดยใช้หลักธรรม เพื่อความเข้มแข็งทางการเงิน กับดร. อัจฉรา โยมสินธุ์

กิจกรรมเสวนาวาไรตี้วันที่สี ได้รับเกียรติจาก ดร. อัจฉรา โยมสินธุ์ หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในหัวข้อ "ธรรมะ...ทำเงิน" โดยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการเงินส่วนบุคคล เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และท่านได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับการเงินการลงทุน สร้างแนวคิดและมุมมองดีๆ ให้แก่ผู้ร่วมฟังเสวนาสามารถนำไปใช้กับตนเองได้เป็นอย่างดี