ข้อมูลการจัดงาน | คณะกรรมการ | ติดต่อผู้จัดงาน

ข้อมูลการจัดงาน

 
หลักการและเหตุผล
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้จัดกิจกรรมโครงการมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 และจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมนิสัยการรักการอ่านให้แก่นักศึกษา บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ คณะ สถาบัน โรงเรียน และหน่วยงานใกล้เคียงอื่นๆ ในพื้นที่เขตพญาไท รวมทั้งประชาชนทั่วไป มีการออกร้านจำหน่ายหนังสือทุกประเภท สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การศึกษา ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม การออกร้านและแสดงผลิตภัณฑ์ของบรรดาสมาชิกเครือข่ายมหิดลพญาไท และหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมหิดล การจัดเวทีเสวนานักเขียน และกิจกรรมการแสดงอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศภายในงาน รายได้ทั้งหมดจากการจัดงานเพื่อสมทบทุนพัฒนาห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2554 นี้ งานสารสนเทศฯ จึงได้กำหนดการจัดงานดังกล่าวขึ้น ตามโครงการจัดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 6 ในระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และส่งเสริมการอ่าน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ภายในเขตพื้นที่พญาไท และบริเวณใกล้เคียง
2. เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งคณะและสถาบันอื่นๆของมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลภายนอกทั่วไป มีโอกาสเลือกซื้อหนังสือทุกประเภทได้อย่างหลากหลายในราคาลดพิเศษ
3. เป็นส่วนหนึ่งของการบริการสู่ชุมชนของคณะวิทยาศาสตร์ และเครือข่ายมหิดล-พญาไท
4. เป็นการจัดกิจกรรมพิเศษ หารายได้สมทบทุนพัฒนาห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการจัดงาน มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 6
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สำนักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-201-5710 โทรสาร 02-354-7144
เว็บไซต์ http://stang.sc.mahidol.ac.th อีเมล lisc@mahidol.ac.th
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ัรับ
1. นักศึกษาและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และคณะ สถาบันใกล้เคียง มีโอกาสเลือกซื้อหนังสือตำราและหนังสืออื่นๆ ทุกประเภทได้อย่างหลากหลายในราคาลดพิเศษ
2. มีบรรยากาศของการเรียนรู้และการรักการอ่านมากขึ้น ในกลุ่มของนักศึกษา และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ คณะ/สถาบันอื่นๆ ในเขตพญาไท รวมทั้งนักเรียนและประชาชนทั่วไป
3. สร้างรายได้เพื่อใช้ในการพัฒนาห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
4. เกิดกิจกรรมการบริการสู่ชุมชน เสริมสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะวิทยาศาสตร์

 

คณะกรรมการจัดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 6

[ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ]
 ที่ปรึกษา

1. ศาสตราจารย์ศกรณ์ มงคลสุข
2. รองศาสตราจารย์นารถธิดา ตุมราศวิน
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทียนทอง ทองพันชั่ง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
5. อาจารย์ศศิวิมล แสวงผล
6. อาจารย์ระพี บุญเปลื้อง
7. รองศาสตราจารย์พิมพ์ใจ ใจเย็น

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษฯ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
 คณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการ
1. นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล

กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
2. อาจารย์กรวิศฎ์ ณ ถลาง
3. นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล
4. นางสาวน้องนุช ประสมคำ
5. นางวริศรา ทาทอง
6.นางสาวสุทธิลักษณ์ น่วมทนง
7.นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

กรรมการฝ่ายสถานที่่ โสตทัศนูปกรณ์และเวทีการแสดง
8. นายคำรณ โชธนะโชติ
9. นางสาวอนงค์วรรณ ไพโรจน์
10. นายสรวง อุดมวรภัณฑ์์
11. นางสาวชมพูนุท อินทรปาลิต
12. นายไพรัตน์ ศิริเกียรติ์ดำรงค์
13. นายสุรินทร์ ศรีสุวรรณ
14. นายพิชิต ลีรุ่งนาวารัตน์
15. นายดิเรก อุ่นแก้ว

กรรมการฝ่ายผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และจัดทำเว็บไซต์
16. นายอภิชัย อารยะเจริญชัย
17. นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ
18. นางสาวนุชสรา บุญครอง
19. นายอรรถพล รักษ์ดำรงธรรม
20. นางสาวอริศรา เฉิดมนูเสถียน

กรรมการฝ่ายประสานงานการออกร้าน
21. นายสมภพ แสนสมบูรณ์สุข
22. นางสาวสุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ
23. นางสาวศรีรมย์ คู้ลู้
24. นางสาวมัณฑนา สุนันตา
25. นางสาวบุญญาวดี พงษ์ศิลา
26. นางสาวสาวิตรี เต็กแดง
27. นางสาวดวงพร โพธิ์บุตร
28. นางสาวรัตน์ชนก ยอดพินิจ
29. นางสาวธนิษฐา ชุ่มปัก
 
[ รายละเอียดของโครงการ ]

ติดต่อผู้จัดงาน

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงาน การจองบูธ หรือข้อมูลอื่นๆ ได้ที่

คุณสมภพ โทร. 02-201-5717 อีเมล์ lissb@mahidol.ac.th

คุณสุภัคจิรา โทร. 02-201-5710 อีเมล์ scswk@mahidol.ac.th
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 2 มิถุนายน 2565 stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair2011