แผนผังบูธ


รายชื่อร้านค้า
หมายเลขบูธ ชื่อร้าน หมายเลขบูธ ชื่อร้าน
1 ใยไหม ครีเอทีฟ กรุ๊ป 55,56 สำนักพิมพ์โนรา
2,4,6,8,10 มติชน 57 โอเพ่นบุ๊คส์
3 ไซเบอร์ดิค 58,59 โฆษิต
5,7 บีเวล 60 สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
9,11 สถาพรบุ๊คส์ 61 แปลน ฟอร์ คิดส์
12,14 ศรีปัญญา 62 สายคำ
13,15,17 วรรณวิภา-คอมไทยบุ๊คส์  63,65 บาลี ธรรมะ
16,18 วาดศิลป์ 64,66 คุณากร
19 โลกสีเขียว 67,69 ชาญชัย
20,22 บุ๊คไทม์  68 แสงเจริญ
21 ภูมิปัญญา 70 นิพนธ์
23,25 นิกร 71,73,75 บุ๊คเน็ท
24 คุ้มตัวหนอน 72 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26 เอเซีย บุ๊คส์ 74 คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย)
27,29 สายใจ 76,78 ท้อป
28,30 บลิส พับลิซชิ่ง 77 เอ็กซเปอร์เน็ท
31,33 พีเพิล มีเดีย 79,81 แอ็ดวานซ์มีเดียซัพพลายส์
32 บัณฑิตแนะแนว 80 เวิลด์วาย เมดิคอล เซลล์
34 ดวงกมลสมัย 82 เมดซายน์ บุ๊ค
35,36,37 อ่านดี 83-100 พี.บี. ฟอร์ บุ๊คส์
38,39 ไตรภูมิ M1 เครือข่ายมหิดล-พญาไท
40,42,44 วุฒิชัยบุ๊คส์ M2 สวนผักเทียนทะเล
41,43 กรีนบุ๊คส์ M3 ร้าน Harmony
45 ซีเอ็ดยูเคชั่น M4 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
46 ประพันธ์สาส์น M6 บริษัท เผ่าทองและเพื่อน จำกัด
47,48 ยิปซี กรุ๊ป M7 รายการ "ล้อ เล่น โลก"
49-54 อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ S1 เครื่องเล่น MP3 และอุปกรณ์ USB
    S2 สิราพรรณ สมุนไพร

สรุปจำนวนบูธงานมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ 2011

1. ร้านจำหน่ายหนังสือ
    1.1 หนังสือตำรา วิชาการ                                            31 บูธ
    1.2 หนังสือทั่วไป  หนังสือเก่า หนังสือลด 50%                  69 บูธ
     รวม                                                                     100 บูธ
2. บูธของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดลและส่วนราชการ        6 บูธ
3. ร้านอาหาร                                                                21 บูธ

 

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 2 มิถุนายน 2565 stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair2011