หนังสือเล่มโปรด (My Favorite Book)

ขอเชิญร่วมสนุกกับเรา โดยการแนะนำ "หนังสือเล่มโปรด" ของท่าน ติดต่อคุุณอภิชัย โทร. 02-201-5716 / e-mail: teaar@mahidol.ac.th

หนังสือเล่มโปรดของคณบดี

ศาสตราจารย์ศกรณ์ มงคลสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.ดร.ชโลบล อยู่สุข

ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ

ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   

รศ.ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น

หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ. นรัตถพล เจริญพันธุ์

ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร. เทียนทอง ทองพันชั่ง

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   

ดร. ระพี บุญเปลื้อง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ศศิวิมล แสวงผล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   

ผศ.ดร. สมคิด อมรสมานกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล

หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ที่ปรึกษาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

รศ.ดร. พลังพล คงเสรี

อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร. ศราวุฒิ จิตรภักดี

อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ. กรวิศฎ์ ณ ถลาง

อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
100 Wonders of the World
อีกเล่มก็ Great Britain

 

 

รศ.ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์

อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.นพ. ฉัตรชัย เหมือนประสาท

อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

ศูนย์นาโนเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ปรียานุช แสงไตรรัตน์นุกูล

อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ไกร มีมล

อาจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ. ณัฏฐิณี จันทรรัตโนทัย

อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ผศ.ดร. สมชาย เชื้อวัชรินทร์

อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง

อาจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ชุติมา เจียรพินิจนันท์

อาจารย์ ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ดร. อารดา ชัยยานุรักษ์กุล

อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทวีธรรม ลิมปานุภาพ

Ph.D. Candidate
The Australian National University

นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์

Ph.D. Candidate
University of Minnesota
   

อภิชัย อารยะเจริญชัย

บรรณารักษ์ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สมภพ แสนสมบูรณ์สุข

บรรณารักษ์ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ

นักเอกสารสนเทศ หน่วยสารสนเทศงานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   

วรัษยา สุนทรศารทูล

นักวิทยาศาสตร์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.วราภรณ์ บูลย์ประมุข

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง
คณะแพทยศาสตร์์ศิริราชพยาบาล

เรือเอกคมสัน จ้อยลี

หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล
กองทัพเรือ หมู่เกาะสุรินทร์
เคยได้ยิน “เต ช สุ เน ม ภู จ นา วิ เว” บ้างไหมคะ
หากใครได้อ่าน “พระเจ้าสิบชาติ” คงจะนึกออก
ปลาทะเลไทย หนังสือวิชาการอ่านสนุก

 

 

ทิฆัมพร ล้วนเลิศ (เจินเจิน)

นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นวพล บุญเคลือบ (นิก)

นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สารัช วงศ์สุนทรพจน์ (เคน)

นักศึกษาปริญญาตรี
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   

สิรีสิริ์ วสีวีรสิว์

นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ธนวรรณ ชัยสันติกุลวัฒน์

นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การุณย์ สาดอ่อน (ปอ)

นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   

อินทรี เสนสอน

นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ธีระ โพยมทิพย์

นักศึกษา ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ฐิติวัฒน์ สังขวร (แป๋ง)

นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
 

ยุรี เชาว์พิพัฒน์

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
 

ฐิติ คำหอมกุล (โตส)

นิสิตปริญญาโท
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 

 

 
 
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 2 มิถุนายน 2565 stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair2011