สิ่งพิมพ์มาใหม่: New Resources Releases Blog

ชีวสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานเบื้องต้นสำหรับการวิจัย = Biostatistics basic concepts of descriptive and inferential statistics for research

CALL NO :     QH323.5 พ767ช 2562 cop.1-2 AUTHOR :      พิษนุ อภิสมาจารโยธิน IMPRINT :      กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2562, [2019]

สารลดแรงตึงผิวและการประยุกต์ใช้ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม = Surfactant and its application for environmental technlogy

CALL NO :      TP506 จ279ส 2562 AUTHOR :      จันทรา ทองคำเภา IMPRINT :      กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2562]

คู่มือปลากระดูกอ่อนที่พบในน่านน้ำไทยและน่านน้ำใกล้เคียง = Guidebook to cartilaginous fishes of thailand and adjacent waters

CALL NO :      QL638.6 ค695 2562 AUTHOR :      – IMPRINT :       กรุงเทพฯ : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2562

เคมี เล่ม 2

CALL NO :         QD31.2 ค745 ล.2 2548 AUTHOR :          – IMPRINT :          กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2548, [2005]

เคมี. เล่ม 1

CALL NO :         QD31.2 ค745 ล.1 2548 AUTHOR :          – IMPRINT :          กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2548, [2005]