สิ่งพิมพ์มาใหม่: New Resources Releases Blog

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2565 = Outstanding scientist awards 2022

AUTHOR  มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ CALL NO Q141 ม686ร 2565 IMPRINT  [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, [2527- ] [For MU Students and Staff can request here]    

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

AUTHOR – CALL NO DS578.32.V34 พร343 2562 IMPRINT  กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2562, [2019] [For MU Students and Staff can request here]