สิ่งพิมพ์มาใหม่: New Resources Releases Blog

หลักการและเภสัชวิทยาระดับโมเลกุลของตัวรับบีตา-แอดรีเนอร์จิกในหัวใจ

AUTHOR  :  – CALL NO  :  QV150 ห321 2561 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 หนังสือ “หลักการและเภสัชวิทยาระดับโมเลกุลของตัวรับบีตา-แอดรีเนอร์จิกในหัวใจ” เล่มนี้ จำทำขึ้นเพื่อให้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ ได้ทบทวนและ

โภชนาการในงานสาธารณสุข

AUTHOR  :    – CALL NO  :   QU145 ภ922 2561 IMPRINT  :   กรุงเทพฯ : ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 ตำรา “โภชนาการในงานสาธารณสุข” เล่มนี้ เนื้อหาในตำราเน้นถึงหลักวิชาการทางโภชนาการ และวิทยาศาสตร์การอาหารที่สามารถนำมาปรับใช้ในงาน

สุดยอดแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ไทย

AUTHOR  :  โสมชยา ธนังกุล CALL NO  :  Q141 ส989ส 2561 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561 ศาสตร์ทุกศาสตร์มีความสำคัญต่อชีวิตไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งชีวิต ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เป็นศาสตร์ที่ทำให้โลกนี้ดำรงอยู่ได้ เรื่องราวของพวกท่าน อัตชีวประวัติของนายแพทย์และนักวิทยาศาสตร์จึงควรค่าแก่การจดจำและยกย่องสรรเสริญ บางท่านให้กำเนิดและบุกเบิกงานด้านต่าง ๆ ซึ่งทำให้ชีวิตของมนุษย์พัฒนาขึ้น ยืนยาวมากขึ้น มีความสุขมากขึ้น งานของพวกท่าน ผ่านความยากลำบาก ผ่านวิริยะอุตสาหะ ผ่านภยันตรายที่น่าตระหนก แต่พวกท่านก็ยังคงมุ่งมั่น ฟันฝ่าด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่บริสุทธิ์ ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นเพื่อมวลมนุษยชาติเป็นที่ตั้ง เพื่อให้คนไทยได้ศึกษาวิธีการทำงาน วิธีการดำเนินชีวิต ตลอดจนการอุทิศตนเพื่อสังคมและวิชาการ เพราะพวกท่าน ถือเป็นวีรบุรุษของชาติ ที่มิได้ออกรบด้วยศัสตราวุธ แต่อาวุธของพวกท่าน คือปัญญา และความกล้า ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงสังคมไทย ด้วยศาสตร์อันยิ่งใหญ่ Source : ...

Memorial volume for Stanley Mandelstam

AUTHOR  :  – CALL NO  :  QC16.M344 M533 2017 IMPRINT  :  Singapore : World Scientific, c2017 Stanley Mandelstam (1928–2016) was one of the most influential and respected particle theorists. Coming as a young chemical...

Essentials of fluid dynamics

AUTHOR  :  – CALL NO  :  QC151 E78 2017 IMPRINT  :  Forest Hills, N.Y. : Willford Press, c2017 The study of the movement of liquids and gases is known as fluid dynamics. This book...