Tagged: Toxicology

พิษวิทยาชีวภาพในสัตว์

AUTHOR  :  วสกร บัลลังก์โพธิ์ CALL NO  :  SF757.5 ว357พ 2561 IMPRINT  :  กรุงเทพฯ: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561 หนังสือ “พิษวิทยาชีวภาพในสัตว์” มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการทางด้านพิษวิทยา ผลของสารชนิดต่างๆ ภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต กลไกของสารเคมีหรือสารต่างๆ ภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตทั้งในระดับอวัยวะ ระดับชีวเคมี และพันธุกรรม วิธีทดสอบและประเมินหาความเป็นพิษ รวมทั้งพิษวิทยานิเวศ